پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 


 

آواز خوشی در راه است
                  مجتبی كاشانی  (م.سالك)

 

 گوشها منتظر بانگ جرس‌های من‌اند
كوچه‌ها منتظر بانگ قدم‌های تو اند
تو از اين برف فرو آمده ديگر مشنو
تو از اين وادی سرمازده نوميد مباش
«دي» زمانی دارد
و زمستان اجلش نزديك است
من صدای نفس باغچه را مي‌شنوم
و صدای قدم گل را در يك قدمي
و صدای گذر گر
َده گل را در بستر باد
و صدای سفر و هجرت دريا را در هودج ابر
و صدای شعف فاخته را در باران
و صدای اثر باران را بر قوس و قزح
و صداهايي
نمناك
و مرموز
و سبز
عجب آواز خوشی در راه است.