پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


اين شعر و سرود كسرائی را
يا نشنيده ايد و يا بخاطر نداريد
چه تلخ است و گزنده
وقتی سرود اختناق
تكرار می‌شود

 

اين شعر و ترانه‌ از سروده‌های «سياوش كسرائی" است. شعری كه او روزگاری در به ريشخند گرفتن مراسم جشن‌های دوهزار و پانصد ساله حكومت پهلوی سروده و كمتر كسی آن را ديده يا خوانده، و ترانه‌ای كه بر مبنای اين سروده اجرا شده و باز كمتر كسی آن را شنيده و يا به خاطر دارد.

 

طرح از زمان زمانی

اين ترانه فقط يك‌بار در مجموعه‌ای كه سال‌های اول انقلاب، به ابتكار «عليرضا ميبدی"، «عليرضا نوری‌زاده»، «عماد رام» و چند نويسنده و هنرمند ديگر با عنوان «شبانه»، و در شكل نوار كاست تهيه و منتشر می‌شد، به اجرا در آمد.ای بچه‌های پاپتي
دور شين و كور شين همه‌تون
زنده به‌گور شين همه‌تون
تو شهرمون مهمونيه
مهمونی‌مون اعيونيه
دنبك و تنبور می‌زنن
طبلك و شيپور می‌زنن
نيفته چشمام بهتون
نشنوه گوشام صداتون
دور شين و كور شين همه‌تون
زنده به‌گور شين همه‌تون
تا وقتی جشن قيصره
دس به سپيدی نزنين
دس به سياهی نزنين
مهمون داره بدش می‌آد
لرزه به گنبدش می‌آد

ای بچه‌های ناز نازي
وقتی می‌آين به اين بازي
زبون درازی نكنين
با تله بازی نكنين
حرف دو پهلو نزنين
پهلو به جادو نزنين
نياد صدای حرف‌تون
صدای حرف تلخ‌تون
نگين كه قحط گندمه
گشنگی مال مردمه
نگين كه مرگ فراوونه
زندگی اينجا ارزونه
نگين كه جشن ملته
اون كه اسيره ذلته
حرف‌های سر بسه نگين
آسه بياين، آسه برين
تا ديوه شاخ‌تون نزنه
لقد به طاق‌تون نزنه
تو شهر كلاغ فراوونه
تو هر سوراخی پنهونه
اگه كلاغا بدونن
ديو و خبردار می‌كنن
ديوه می‌آد سراغتون
زهر می‌ريزه تو آش‌تون

از سايت پرند