پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


كشف خوابگونه
انسان 5300 سال پيش!

 

19 سپتامبر 1991، در82 متری بلندترين تيغه بخشی ازسلسله جبال آلپ، كه مرزبين ايتاليا واتريش است، يك زن وشوهرآلمانی بنام‌های " اريكا و هلموت زيمون"، درگودی تنگه كوه
پيكريخ زده و قهوه‌ای رنگی را دريك يخچال طبيعی كشف كردند. اين پيكربراثر آب شدن
بخش فوقانی يخ، نمايان شده بود. كشف اين انسان موميايی شده ) كه بخاطركشف آن دردره "اوتستال"، روزنامه‌ها به آن نام " اوتی" دادند، درروزهای بعد، با كشفيات ديگری همراه شد:
كلاه دوخته شده ازپوست خرس قهوه ای، لباسی ازتكه‌های بهم دوخته شده پوست بزكوهی  كمری چرمی بطول 2 متر، كه وسط آن يك جيب چرمی تعبيه شده، شنلی ازالياف گياهی، كه با نخ‌های گياهی و چرمی بهم دوخته شده، كفش چرمی‌ای كه ازيك تكه چرم ضخيم كف كفش
) پوست خرس( و روكش چرمی‌ای كه با بندهای چرمی به كف كفش دوخته شده و درآن دريك كيسه توری، بافته شده ازالياف گياهی، كه برای جلوگيری از سرما، با علف خشك پرشده بود، قرار داشت.  چاقوی سنگی، با دسته‌ای چوبی و غلافی ازالياف گياهی، تركش تيری كه درآن 12 عدد چوب تيرنيمه ساخته، دوتيرساخته شده، با نوك پيكانی سنگی، وسائلی بود كه بعدا درهمان محل كشف پيكرموميائی شده، كشف شد. كمان 182 سانتيمتری ، تبری با دسته چوبی و تيغه‌ای مسی  در جيب چرمی كمربند، سوزنی ازاستخوان مچ پای يك حيوان، سنگ چخماقی با دسته‌ای چوبی ) همانند يك خودكار( همگی ازوسائل همراه اين انسان بودند.

همچنين سنگ مهره‌ای ازسنگ مرمرسفيد با سوراخی دروسط آن، كه ازآن چندين بند چرمی گذرانده شده بود، دردوظرف استوانه‌ای ازپوست درخت سپيداركه درمحل يافت شد، تكه‌هايی ازذغال نيمه سوخته در3 برگ تازه درخت " آرون" ) درختی با برگی شبيه درخت چنار(، دوتكه قارچ كه بر روی درخت سپيداررشد می‌كند ) ودارای خواص آنتی بيوتيك و جلوگيری از خونريزی اززخم است( و قارچی كه برروی درخت " بوخه" رشد می‌كند  )وبا جرقه‌های سنگ چخماق بسرعت آتش می‌گيرد( وسائل ديگراين انسان يافت شده بود، كه درروزهای بعد كشف شد. همچنين كوله پشتی‌ای ازچوب خميده. بدين ترتيب، انسانی متعلق به 5300  سال پيش كشف شد!

 

تحقيقات وسيعی دررشته‌های مختلف علوم پايه ريزی شد. كه همچنان ادامه دارد. پس ازخارج ساختن " اوتسی" ازيخ، به كمك پليس اتريش، آنرا با هليكوپترابتدا به انستيتوی پزشك قانونی و سپس انستيتوی آناتومی دانشگاه " اينسبورگ" دراتريش منتقل كردند.

اوتسی، دراواخر سال1997 به موزه ويژه‌ای كه درشهر" بوتن" ايتاليا منتقل شد. دراين موزه " اوتسی" درسرخانه‌ای با شرايط حرارتی همانند يخچال طبيعی دركوهستان آلپ نگهداری می‌شود، وازپشت پنجره‌ای می‌توان اورا ازنزديك مشاهده كرد.

بدين ترتيب، امكان ادامه تحقيقات درسال‌ها ودهه‌های آينده، با كشف متدهای جديد، ممكن خواهد بود. اين موميايی 5300 ساله بدين ترتيب به گنجينه بزرگ علمی برای بشريت تبديل شده است. اهميت اين موميايی كشف شده، درآنست، كه تنها موميايی‌ای است، كه پس ازمرگش، با مراسم آنروزه تدوين نشده است، بلكه درشرايطی ويژه وبراثر يك حادثه، جان سپرده است و جسد آن با تمام وسايل زندگی وكارش باقی مانده است. وسائلی كه می‌توان آنرا كم وبيش " معمولی" دانست. ظاهرا اين انسان 5300 سال پيش، در گودال ودرپناه صخره‌ای به خواب رفته است. سپس برف ويخ ) كه در اثر آب شدن ودوباره منجمد شدن برف بوجود می‌آيد ( برسرش ريخته واو قرن‌ها ) دردوره‌هايی به بلندی 60 متر( درميان يخ‌ها بوده است.

 

نتايج برخی ازتحقيقات برروی " اوتسی" شناخت‌های جديدی را بوجود آورده است. اينكه، " اوتسی" انسانی است متعلق به 5300 سال پيش، با سن متوسط بين 45 تا 7ر45 سال، قد او 160 سانتی مترو وزنش 40 كيلوگرم بوده است ) وزن موميايی و يخ زده اواكنون 13 كيلو گرم است(. ازنظر ژنتيك بايد او را اروپايی دانست، كه دردره‌های جنوبی كوهستان آلپ  می‌زيسته است، غذای او) كه تعيين آن با بررسی بقايان غذای مانده در روده‌هايش عملی شد( ازغلات، وگوشت حيوانی بوده است. اوازحيوانات اهلی، از جمله بز، گوسفند وخوك استفاده می‌كرده است . ازطريق گله داری، شكارو كشاورزيدردره‌های كوهستان نيازهای خود رابرطرف می‌ساخته است. دراين دوران وضع اقليمی به نحوی بوده، كه اين بخش از كوهستان آلپ، ازجمله بلندی‌های آن، پوشيده ازبرف نبوده است. ازدياد بيش ازحد معمول " ارسن" برروی موهای او  به عنوان نشانه كاراو برای ذوب سنگ معدنی دارای مس ناخالص ) مخلوط با ارسن(  ارزيابی شده است. سختی نسبی تيغه تيراو از همين امرحكايت دارد. كشف اين تيرمسی باعث شد، كه دربرداشت تاريخی، كه تيرمسی را به 4000 سال پيش دراين بخش ازجهان نسبت می‌داد، تجديد نظرشود.

خال كوبی‌های متعدد، كه برپوست روی مفاصل وكمراو وجود دارد. درارتباط با تغييرات " اثريتيك" مفاصل كه درعكس اشعه ايكس قابل ديدن است، به مثابه اقدامات درمانی ارزيابی شده است. درآزمايشات بكمك يك  " اندوسكپ"، كه ويژه او ساخته شده، مغزچروكيده و حنجره اودرفيلم تهيه شده ديده می‌شود، كه ازنظر اناتومی قابل شناخت است، همچنين ريه چروكيده و سياه رنگ، قلب و ديگراندام‌های بشدت چروكيده او، كه ازهمه آنها فيلمبرداری شده است.

كلاه ازپوست خرس برسر " اوتسی" نشان می‌دهد، كه تيروكمان مورد استفاده انسان 5300 سال پيش، قادربه كشتن خرس هم بوده است. شرط آن البته آن بوده است كه شكارچی بتواند خود را به فاصله 10 تا15 متری آن برساند، و درتيراندازی ازتبحرزياد نيزبرخوردارباشد. چه، فاصله كم تا خرس تيرخورده ولی كشته نشده، ويا حتی زخمی هم نشده، زمان كافی برای برداشتن تيرجديد ازتركش، قراردادن آن دركمان، كشيدن كمان، نشانه گرفتن و رها كردن تيررا به شكارچی نمی دهد. لذا قابل تصوراست، كه چنين شكاری اجبارا بطوردستجمعی بايد انجام گيرد.