ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پيوندهای پيک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

درمحافل مطبوعاتی ايران گفته ميشود:
قاليباف در هليكوپترحادثه ساز فوتبال ايران- ژاپن!

 
 
 
 

در تهران و در محافل مطبوعاتی كه ماجرای بازجوئی از برخی فرماندهان نيروهای انتظامی، در ارتباط با كشته شدن مردم در جريان بازی ايران و ژاپن را دنبال می‌كنند گفته می‌شود:

هليكوپتری كه مقابل در بزرگ استاديوم پارك شده و سبب ساز حادثه تشخيص داده شده است، دراختيار قالبياف فرمانده نيروی انتظامی بوده و در روز مسابقه، وی با همين هليكوپتر در استاديوم يكصدهزار نفره فرود می‌آيد.

قالی باف نه برای نظارت بر كار افراد نيروی انتظامی، بلكه برای رفتن به ميان جمعيت و درحاليكه لباس عادی به تن داشته با اين هليكوپتر به استاديوم می‌رود. او كه قصد استعفا و كانديداتوری برای رياست جمهوری را داشته، با استفاده از فرصت می‌خواسته هم بازی را ببيند و هم فضای عمومی استاديوم و افكار جوانان دستش بيآيد. مطابق قرار قبلی، در آخرين دقايق پيش از پايان بازی، قاليباف بايد خود را به هليكوپتر رسانده و استاديوم را ترك كند اما چنين نمی كند و خدمه هليكوپتر نيز دستور داشته اند در همان محل باقی بمانند تا فرمانده نيروی انتظامی را ببرند. اين كه به چه دليل قالی باف نتوانسته و يا نخواسته در زمان مقرر خود را به هليكوپتر برساند هنوز مشخص نيست.

 

مصاحبه‌ای كه بزودی منتشر می‌شود
هاشمی: سعيد امامی را اخراج كردم،
 اما دفتر رهبری برش گرداند

بخش دوم و اصلی مصاحبه محمد قوچانی با‌هاشمی رفسنحانی، سرانجام آماده انتشار شده است. آماده سازی اين بخش از مصاحبه جهت انتشار، پس از ديدارهای مكرر قوچانی با‌هاشمی و ويراستاری‌های چندباره ممكن شده است. اين مصاحبه پس از ثبت نام‌هاشمی رفسنجانی برای انتخابات رياست جمهوری قرار است منتشر شود و از جمله نكات مهمی آن بخشی است كه‌هاشمی در باره سعيدامامی و قتل‌های زنجيره‌ای اظهار نظری متفاوت با اظهارنظرهای خسته كننده و تكراری گذشته می‌كند.‌هاشمی در اين بخش می‌گويد كه بدستور او سعيد ا مامی از وزارت اطلاعات وامنيت اخراج شد اما دفتر رهبری بار ديگر او را به سر كار برگرداند!