پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ميوه پيوندی
لبنان و مكزيك


 

 
   

درگرما گرم حوادث رو به اوج لبنان، "سلما‌هايك"، هنرپيشه لبنانی الاصل‌هاليود كه امسال گرداننده برنامه جايزه اسكار بود، با اجرای جذاب و پرهيجان اين برنامه به يكی از پولسازترين هنرپيشه‌های سريال‌های تلويزيونی تبديل شد.

او از پدر لبنانی و از مادر مكزيكی است و شايد كوتاه قدترين هنرپيشه‌هاليوود باشد. 157 سانتيمتر و متولد 1966.

 او كه كار هنرپيشگی را با بازی در سريال‌های مكزيكی شروع كرد، در اين حرفه  تسلط دارد و به همين دليل نيز پس از مراسم امسال اسكار، مراجعه و قرارداد با او برای بازی در سريال‌های امريكائی به رقابت ميان توليد كنندگان سريال‌های تلويزيونی انجاميد.

او در فيلم "فريدا" را درسال 2002 ظاهر شد و با همين فيلم به هنرپيشه‌ای از قبيله‌هالبوود تبديل شد. شانس بازآيد از آن دروازه‌ای كه‌هاليوودش نام نهاده اند! اما نه برای همه!