پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

من نيستم
اما بهار می‌آيد
 فريدون مشيری
   
 

فرياد زد چكاوك:
"نوروز می‌رسد"
تا كه برهنه گفت:
- "گرجان به مژده ی تو فشانم روا بود
اما هنوز سرمای بهمنی نشكسته است
وين برف دير پای انگار تا ابد
بر فرقِ كاج پيرِ خانه نشسته است
آن كاروان شادی و گل
از كدام راه در اين هوای سردِ توان سوز می‌رسد."

بيد كهن به رقص درآمد كه غم مدار
تا من به ياد دارم
نوروز دل فروز
نوروز جاوداني
نوروز مردمي
در وقت خود شكفته و پيروز می‌رسد.

هر جای اين جهان
كه ز ايران نشانه‌ای ست
در پيشواز نوروز
از شور و شادماني
از پرچم و چراغ
از سبزه و بنفشه
گل آذين و تابناك
جان پاك، خانه پاك، دل پاك، عشق پاك
چشمی به راه باشد
مشتاق و‌بی‌قرار
كاين پنج روز زندگی آموز می‌رسد.
ديروز را به خاطره بسپار و
بازگرد
و آن را عزيزدار
كه امروز می‌رسد.