پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


اولين نشريه "زنان"
در كردستان ايران

 

"راسان" اولين و تنها ماهنامه اجتماعی زنان ويژه كردستان منتشر شد و به زودی توزيع می‌شود. ثريا عزيزپناه مدير مسئول و رويا طلوعی بنيانگذار كانون مدافعان حقوق بشر در كردستان سردبير اين نشريه هستند. اين ماهنامه به دوزبان كردی و فارسی مننتشر شده و شامل بخش‌های خبر مقاله ، انديشه ، فلسفه ، سياست، تحليل ، ديدگاه، گزارش و ...است.

راسان بطور ابتكاری بخشی از صفحات خود را به نام زنانی اختصاص داده كه اخيرا به عللی در كردستان شهرتی ويژه يافته اند. به عنوان مثال صفحه‌ای به نام شريفه برای طرح مباحث خشونت عليه زنان اختصاص داده شده و علت انتخاب آن« شريفه حدودی » است كه نه ماه تحت شكنجه قرار داشت. صفحه ديگری به نام « وريشه» برای زن 15 ساله مريوانی كه خود سوزی كرده است در نظر گرفته شده كه مسائل و اخبار خود سوزی در آن مطرح شده است.

ستونی به نام « سوتوزپورا» كه نام اولين نشريه زنان در ايتاليا ست – كه مطالب زنان را بدون هيچگونه ارزشگذاری چاپ می‌كرد- جهت چاپ مطالب آزاد زنان اختصاص داده شده است.

در شماره اول مقالاتی از نوشين احمدی خراسانی، ويكتوريا آزاد، روناك فرج، رويا طلوعی، شهلا دباغی ، شمزين جهانی ، كازيوه صالح ....چاپ شده است.
راسان در اين شماره به "مهاباد قره داغی" بمناسبت احراز پست مشاورت زنان نخست وزير فدراسيون كردستان عراق تبريك گفته است. البته نه بشكل تبريكات مرسوم. متن ترجمه اين پيام كردی در زير آمده است:

«بدون شك يكی از راه‌های رفع مشكلات زنان حضور فعالانه آنان در مراكز تصميم گيری سياسی است. آنان بدين گونه می‌توانند قدرت و فرصت ايجاد تغييرات به دست زنان و به نفع زنان را فراهم آورند. ما مطمئنيم كه زنان معتقد و فعالی كه بدون پشتوانه مردان قدرتمند فاميل به مقام سياسی دست می‌يابند هرگز فريفته پست خود نشده و همچنان برای احقاق حقوق زنان تلاش خواهند كرد. ما نيز به عنوان گردانندگان ماهنامه راسان به شما و همه فعالين زن كرد تبريك گفته و با شما پيمان می‌بنديم كه همانگونه كه مطبوعات يكی از ستون‌های دموكراسی است ما نيز با تشويق و انتقاد بجا ياری تان كنيم.»