ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سن اعتياد درايران 3ر1 سال کمتر شد  
 
 
 

 

نتايج طرح ارزيابی سريع وضعيت سوء ‌مصرف و وابستگی به مواد مخدر كه روی 4500 معتاد در استانهای مختلف كشور با انتخاب نمونه‌هايی از زندانها، مراكز درمانی و معتادان خيابانی انجام شده، نشان دهنده 3ر1 سال کمتر شدن ميانگين سنی معتادان است.

همين گزارش حاکيست که30 هزار دانش‌آموز معتاد هنوز پشت ميز و نيمکت مدرسه می نشينند. 100 هزار تا 120 هزار معتاد كشور نيز توسط دوستان هم‌مدرسه‌ای خود به مصرف مواد تشويق شده‌اند. اين درحالی است که گزارش فوق مشخص نمی کند تفاوت اين 30 هزار با آن 100 تا 120 هزار چيست؟