ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

 

صف بندی در مجمع مصلحت

 مهره چینی های خامنه ای

برای چیدن پروبال رفسنجانی

 

در جریان کشاکش بین المللی که ایران با آن درگیر شده و زیر فشار بحران اقتصادی و آشفتگی ناشی از عملکرد کابینه نیمه نظامی و نیمه امنیتی احمدی نژاد، مهره چینی ها و صف آرائی ها در نهادهای انتصابی نیز ادامه دارد. بعد از تشکیل مجلس جدید خبرگان که معلوم نیست از درون آن سرانجام و در یک بحران تکان دهنده سیاسی چه چیز بیرون خواهد آمد، رهبر مجمع تشخیص مصلحت را مهره چینی جدید کرد و شماری را به جمع آن افزود.

در همین ارتباط عيسی سحرخيز، درمصاحبه کوتاهی که رادیو فردا با وی انجام داد، گفت: با ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت، در واقع رهبر جمهوری اسلامی در صدد است که موقعيت اکبر هامشی رفسنجانی را تضعيف کند.

افزوده شدن پنج نفر، يعنی پرويز داوودی، غلامحسين محسنی اژه ای، محمد آقازاده، علی آقامحمدی و محمد فروزنده به اين نهاد، سنگينی اين کفه ترازو به سود جريان اقتدارگرا بيشتر می شود و در نتيجه، موقعيت اصلاح طلبان و اکبر هاشمی هاشمی رفسنجانی درمجمع تشخيص مصلحت نظام، تضعيف شده است.

با اين تغييرات، می توان گفت که جريان های نظامی، اطلاعاتی و امنيتی در درون مجمع تشخيص مصلحت نظام تقويت شده اند. ضمن آنکه بايد توجه داشت که بدنه اقتصادی دولت هم در مجمع، حضور قوی تری خواهد داشت و اين موضوع باعث تضعيف تلاش های آقای هاشمی رفسنجانی برای اجرای سند چشم انداز توسعه اقتصادی ايران در ۲۰ سال آينده و برنامه های پنج ساله اقتصادی و نظارت بيشتر بر عملکرد اقتصادی دولت خواهد شد، و دست ايشان را بيش از پيش خواهد بست.

با این انتصابات جدید، اين امکان که اين نهاد بتواند دولت محمود احمدی نژاد را به دليل ضعف ها و ناکارآمدی هايش، زير سئوال برد، تضعيف شد. آيت الله خمينی سعی داشت- دراین نوع نهادها- از جريان خاصی حمايت نکند، اين تعادل با قرار گرفتن آيت الله خامنه ای درسمت جريان اقتدارگرا و دولت، به هم خورده است.