جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مهم ترين خبر تمام رسانه های ديروز اروپا
گزارش بی.بی.سی از
 تدارک حمله امريکا به ايران

 
 
 
 
 

روز گذشته، کليه راديوها و شبکه های تلويزيونی آلمان، فرانسه و ديگر کشورهای اروپائی در کليه بخش های خبری خود، گزارشی را منتشر کردند که شب قبل از آن سايت خبری "بی.بی.سی" در ارتباط با تدارک امريکا برای حمله به ايران منتشر کرد. بخش اصلی اين گزارش، با حذف تفسيرهائی که در بخش فارسی به آن افزوده بودند، روز گذشته توسط پيک نت نيز انتشار يافت.

گزارش مورد بحث، حاوی هيچ نکته تازه ای نبود که تاکنون از سوی سايت ها و نشريات مختلف امريکائی منتشر نشده باشد و پيک نت نيز ترجمه بسياری از اين گزارش ها را طی يکسال گذشته منتشر کرده است. آنچه بر اهميت گزارش "بی بی سی" افزود، وزن و اعتبار اين رسانه شناخته شده بين المللی بدليل اعتباری است که بعنوان سخنگوی غير رسمی دولت انگلستان دارد. اين که تمام رسانه های خبری – تصويری اروپا ديروز اين گزارش را بارها پخش کردند ناشی از همين نکته بود، مگر آنکه متن واحدی از خزانه غيب برای تمام اين رسانه ها مخابره شده باشد!