ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اصفهان در وحشت حمله
تمرين مقابله با حمله هوائی
به تاسيسات اتمی اصفهان
 
 
 
 

 

تمرين دفاع ضد هوائی، برای دفاع از تاسيسات اتمی اصفهان در برابر حمله نظامی به اين تاسيسات ديروز انجام شد. اين تمرين از ساعت 10 تا يک بعد از ظهر ديروز در اصفهان انجام شد. با آغاز اين عمليات مانوری و شليک موشک های ضد هوائی، در اصفهان شايعه حمله هوائی امريکا گسترش يافت و به همين دليل مديرکل سياسی – انتظامی استانداری اصفهان با صدور اطلاعيه ای اخبار مربوط به حمله نظامی به تاسيسات اتمی اصفهان را تکذيب کرد و متذکر شد که صداهای شنيده شده مربوط به يک مانور دفاعی برای دفع حمله بوده و نه خود حمله!