جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نيروگاه اتمی بوشهر
ريش و قيچی دست روسيه است
 
 
 
 

 

روسيه در ادامه يک سياست دوگانه با ايران و امريکا، عملا نمی تواند درباره نيروگاه بوشهر تصميم بگيرد. درحاليکه از خطر تحريم اقتصادی امريکا بيم دارد، عدم پرداخت بموقع تعهدات مالی را بهانه تعليق ساختمان نيروگاه اتمی بوشهر کرده است. ايران می گويد اين تعهد را بموقع عملی می کند اما روسيه خواهان جلوتر پرداخت شدن آنست. روسيه؛ از آنجا که می داند طرف ايرانی نيازمند حمايت سياسی روسيه از فعاليت اتمی ايران در شورای امنيت است و به همين دليل می تواند بيش از اينها دست و دل باز شود، همچنان برای پاسخ پايانی وقت کشی می کند.

اگر جمهوری اسلامی درخواست روسيه را نپذيرد، کار نيروگاه بوشهر معلق خواهد ماند و امريکا از روسيه راضی.

اگر اين خواست روسيه را عملی کند، هيچ تضمينی وجود ندارد که دوباره بهانه ديگری را مطرح نکنند و يا قطعنامه جديد شورای امنيت، روسيه را ملزم به متوقف کردن فعاليت در نيروگاه بوشهر نکند. دراينصورت نيز ايران هم پول را از دست داده، هم به نيروگاه نرسيده و هم بيهوده روی حمايت سياسی روسيه حساب کرده است.

بديت ترتيب و در عمل تا مشکل  اتمی ايران حل نشود، از نيروگاه آب سبک بوشهر هم خبری نيست و اين همان نکته ايست که خاتمی تاکنون چند بار آن را گوشزد کرده است. اين که با سياست جديد حتی به ما اجازه راه اندازی نيروگاه بوشهر را هم نخواهند داد.