ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بموجب بند مهم قطعنامه جديد شورای امنيت
هر نوع معامله نظامی
با ايران ممنوع می شود
 
 
 
 

 

خبرگزاری ها از توافق بر سر پيش نويس قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل گزارش داده اند و ظاهرا مدت اجرای اين قطعنامه نيز مانند قطعنامه قبلی دو ماهه است. يعنی در پايان مهلت دوماهه اين قطعنامه نيز شورای امنيت بايد آماده تصميم جديدی در ارتباط با فعاليت های اتمی ايران باشد.

نکته مهم و محوری در قطعنامه جديدی که قرار است صادر شود، محاصره صنايع نظامی جمهوری اسلامی است. يعنی ممنوع شدن معاملات نظامی برای خريد تسليحات نظامی از ايران. تاکنون خبرگزاری ها؛ تنها اشاره به اين نکته کرده اند که روسيه با تحريم "سپاه پاسداران" موافق نيست، بی آنکه اشاره کنند اين مخالفت با چيست و بر سر چه چيز؟

درحاليکه در ايران بحث اساسی پيرامون محتوای قطعنامه جديد شورای امنيت بر سر خطر ممنوع شدن خروج هر نوع سلاحی از ايران است.  اين تصميم و مصوبه می تواند به بهانه مقابله با خروج سلاح توليد شده در ايران به خارج از کشورخطر خيز شود و اساسا نيز با همين هدف امريکا تلاش می کند آن را در قطعنامه جديد بگنجاند. مقابله با سپاه پاسداران که روسيه به آن اشاره کرده و مخالفت خود را با آن اعلام داشته نيز می تواند در ادامه همين بند از قطعنامه جديد شورای امنيت باشد. بويژه اگر راه حل مقابله با اين بند در قطعنامه گنجانده شده باشد و يا بخواهند بگنجانند. يعنی فراهم شدن بهانه حقوقی برای حمله به تاسيسات نظامی و اتمی سپاه پاسداران.