ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 
گزارش دريافتی از سلطه سپاه بر زمين و آسمان ايران
با توهم قدرت تسليحاتی
فرماندهان سپاه با جنگ طلبی
رويای سلطه برمنطقه را دارند

زمين و آسمان ايران را دراختيار سپاه گذاشته اند. منطقه نطنز برای کليه پرواز داخلی و خارجی منطقه پرواز ممنوع اعلام شد و خطر شليک موشکی به شرکت های هواپيمائی گوشزد شده است. اطراف ابوموسی به دپوی حيرت آور تسليحات چینی و روسی  تبديل شده که سپاه از این دو کشور خریده است.

 
 
 
 

 

اطراف ابوموسی به زرادخانه نظامی سپاه در خليج فارس تبديل شده است. سلاح ها و مهماتی به آنجا انتقال يافته که حجم آن را برخی شاهدان بندر ابوموسی حيرت آور توصيف کرده اند. دو سيستم مجهز موشکی روی ناوهای هواپيما بر امريکا تنظيم شده اند که با کوچکترين حرکت اين ناوها فعال می شوند و این خود یک خطر است، زیرا با کوچکترین اشتباه و شلیک حمله به ایران آغاز می شود. اين نکته را قطعا منتشر کنيد که غروری کاذب به پاسدارها تزريق شده، چنان که آنها باورشان شده بزودی امريکا را در خليج فارس غرق خواهند کرد. بدليل همين تبليغات سنگين در درون واحدهای سپاه، برخی فرماندهان سپاه بيش از امريکائی ها طالب روياروئی هستند و دلشان به سلاح هائی که درايران توليد شده و یا از روسیه و چین خریده شده خوش است. ورود قريب الوقوع چند زير دريايی روسی جديد خريداری شده از طرف سپاه به خليج فارس اين خوش باوری را تشديد کرده است.

علاوه بر زمين، اکنون آسمان ايران را هم به سپاه واگذار کرده اند. منطقه هوايی نطنز  از سوی سپاه، بکلی منطقه ممنوعه پروازی اعلام شده است. حتی کليه پروازهای داخلی مجبورند اين مسير را دور بزنند. پروازهای عبوری از آسمان ايران که اکثر خارجی هستند نيز از ورود به اين منطقه ممنوعه برحذر داشته شده و حتی خطر شليک به طرف آنها گوشزد شده است. برای عبور اين هواپيماها، يک مسير جايگزين تعيين شده که کاملا نطنز را دور می زند.

بخش ديگر فعاليت های پشت پرده ای سپاه مربوط به قراردادهای سنگين و پنهان از مجلس و دولت و مردم است که بی وقفه با شرکت های خارجی در جريان است. در عسلويه شرکت های جديدی در حال امضا قرارداد با شرکت های سپاه پاسداران هستند که اکثرا اروپايی هستند. سپاه کنتراکتور اصلی اين قرار دادهاست.