جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنان جديد بودش
جوخه های مرگ
با حمايت ايران درعراق تشکيل شده
 
 
 
 

 

همزمان با پايان کنفرانس امنيتی بغداد که ظاهرا تدارک افشای اسنادی است که امريکا درباره عمليات سپاه پاسداران در خاورميانه بدست آورده، بوش، رئيس جمهوری آمريکا گفت:«عناصر تندرو شيعه در عراق با حمايت ايران جوخه‌های مرگ تشکيل داده و کشتار نظاميان آمريکايی را دنبال می‌کنند. اقدامات القاعده و افراطيون سنی که با هدف تحريک شيعيان به اقدامات تلافی جويانه و بر هم خوردن آرامش عراق طراحی شده بود، به نتيجه رسيده و عناصر تندرو شيعی كه برخی از آنها از سوی ايران حمايت می‌شوند، جوخه‌های مرگ تشكيل داده‌اند.

 ايران در عراق و خشونت‌های فرقه‌ای اين کشور دخالت دارد. بوش ضمن انتقاد شديد از سياست های دمکرات ها در کنگره امريکا گفت: برخی از اعضای كنگره می گويند كه بدون تامين نيروهای اضافی در عراق - كه قول آن به نيروهای ما داده شده - می توانيم پيروز شويم. من مخالف هستم و مهمتر اين كه فرماندهان ما هم مخالف هستند. ولی به نظر می رسد برخی اعضای كنگره معتقدند كه با همين شرايط فعلی می‌توانيم با القاعده مبارزه كنيم ، به دنبال آشتی ملی باشيم، ديپلماسی تهاجمی را آغاز كنيم، و ايران را از جاه طلبی در عراق منع کنيم! به باور آن‌ها تمامی اين اهداف در حالی محقق خواهند شد كه ما نيروهای خود را از بغداد بيرون بياوريم و ميزان فشار وارده را كم كنيم !