ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اين اطلاعات شب گذشته دراختيار پيک نت قرار گرفت:
سردار عسگری
همآهنگ کننده امنيتی نظام
در خارج از کشور بوده است

 
 
 
 

 

اطلاعات زير نيز در ارتباط با سردار عليرضا عسگری برای انتشار دراختيار پيک نت قرار گرفته که بی هيچ تفسيری منتشر می کنيم:

 

" سردار عسگری معاون شمخانی بود و دراين روزها فقط اين سمت او در گذشته را ذکر می کنند، درحاليکه وی معاون سردار عرب نژاد رئيس شرکت هواپيمائی ماهان است که در سفرهای خارجی ارتباط های فوق امنيتی نظام را در اروپا همآهنگی می کرد. او را در شرکت ماهان بعنوان مسئول خدمات هواپيمائی معرفی کرده بودند و کارمندان ماهان اغلب او را با اين مسئوليت می شناختند، درحاليکه اين فقط پوشش فعاليت های اصلی او بود. پايگاه اصلی او، پس از تهران، فرودگاه دوسلدورف در آلمان بود و بی وقفه بين تهران و دوسلدورف در پرواز بود. در پروازهای دوسلدورف بعنوان يکی از اعضای پرواز معرفی می شد و به همين دليل بعنوان مسافر بازرسی نمی شد و در بسياری موارد از ترمينال دوسلدورف خارج نمی شد. مسائل و موارد ماموريتی خود را در چهار ساعتی که در ترمينال فرودگاه دوسلدورف بود انجام می داد و آنها را حل و فصل می کرد. همسر او امروز در تهران درست گفت که عسگری 46 سال دارد.