ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

یورش به معلمان

سناریوی همیشگی تکرار شد

سناریوئی که از دیروز حدس زده می شد و در تفسیر و پیش بینی کوتاهی که در شماره دیروز پیک نت با عنوان " سال نو، روش های تکراری و کنهه امنیتی" منتشر شد، نیمروز گذشته در برابر مجلس به اجرا گذاشته شد. دهها تن از معلمان و بویژه  هدایت کنندگان اجتماعات اعتراضی معلمان که از قبل شناسائی شده بودند دستگیر شده و به اوین منتقل شدند. نیمروز دیروز اطراف مجلس و حتی خیابان های منتهی به آن حالت حکومت نظامی به خود گرفته بود و هیچ عابری از پاسخگوئی به نیروهای ضد شورش که در خیابان های مستقر شده بودند مصمون نبود.

بدین ترتیب، به معلمان نیز همان پاسخی داده شد که دیرزمانی است به کارگران داده می شود و با اعتراض متشکل معلمان نیز همان برخوردی شد که با سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی شده بود و فعالان حقوق معلمان نیز به همانجا برده شدند که فعالان حقوق اجتماعی زنان برده شدند.

حکومت نه چیزی از گذشته آموخته و نه روش 28 ساله خود را فراموش کرده است. تمام روزنه های بیان خواست های اقشار مختلف مردم بسته شده است. این دیگ از درون منفجر نخواهد نشد؟

بر خبر دستگیری های نیمروز گذشته در اطراف مجلس چیزی نمی توان اضافه کرد مگر آنکه توصیه کنیم خبر تفسیری روز گذشته در همین ارتباط را یکبار دیگر بخوانید. این که قاضی مرتضوی در تلویزیون ظاهر شده و تهدید به نگهداشتن دستگیر شدگان روزهای گذشته در زندان تا پایان تعطیلات نوروز کرده نیز چیز تازه ای به آن تفسیر و شناخت اضافه نمی کند. حکومتی که متکی به سلاح و موشک بخواهد در برابر تهدیدات خارجی بایستد، روشی جز این و بیگانه با مردم نخواهد داشت. روشی که به دفاع از خویش بیشتر شبیه است تا دفاع از کشور و ملت!