ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مرگ مرموز دانشمند اتمی
در مرکز اتمی اصفهان

 
 
 
 
 

يکی از دانشمندان اتمی ايران، بنام دکتر«اردشير حسين پور» که در عين حال استاديار دانشگاه شيراز و از محققان دانشگاه مالک اشتر  بود بطرز مشکوکی در گذشت و خبر مرگ او پس از يک هفته توسط خبرگزاری های داخلی اعلام شد. اين خبرگزاری ها علت مرگ مرموز اين دانشمند اتمی را "گازگرفتگی" اعلام کردند!

اردشير حسين پور متولد ۱۳۴۱ و در سال 1381 با تز « فيزيک هسته ای الکتروديناميک يون های مغناطيسی در ابرشبکه ها»  دکترای خود را گرفت. وی از جمله محققان تاسيسات فرآوری اورانيوم اصفهان، يکی از تاسيسات محوری معاونت توليد سوخت سازمان انرژِ اتمی ايران بود. اين تاسيسات که در زمينی بالغ بر ۶۰ هکتار قرار دارد، شامل ۶۰ واحد توليدی و15 هزار دستگاه تحقيقاتی و توليدی است و تاکنون بيش از چهل تن ترکيبات گوناگون اورانيوم در آن توليد شده است.
در ماه های اخير اخبار تاييد نشده ای درباره عوارض سوء فعاليت های هسته ای در کارکنان مرکز هسته ای اصفهان منتشر شده است. از جمله اين اخبار ، برگزاری دوره های مخصوصی در چندين بيمارستان اصفهان و کاشان برای « آشنايی با عوارض مواد راديواکتيو » بوده است.