ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش محرمانه مجلس
نگران بحران عمومی
 و شورش مردمی هستيم
 
 
 
 

 

با تشديد تقابل مجلس و دولت احمدی نژاد، ناگهان يکی از گزارش های مهم مجلس بصورت سياه منتشر شده است. در اين گزارش که پيش از تصويب قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل تهيه شده، به احمدی نژاد در باره بحران اقتصادی و خطر تحريم ايران هشدار داده شده و احتمال شورش مردم را يادآوری گرديده است.

اين گزارش در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس تهيه شده و هسته مرکزی آن نگرانی از شورش مردم ايران، در صورت ادامه بحران اقتصادی درجمهوری اسلامی است.

دراين گزارش قيد شده است که دولت بايد از همه امکانات خود استفاده کند تا قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت تصويب نشود، حتی اگر برخی اولويت های ملي( بخوانيد فعاليت های اتمي) را مجبور شود تعديل کند. تحريم می‌تواند منجر به تنگناهای بيشتر برای قشرهای گسترده تری از مردم و در نتيجه زمينه ساز شورش عمومی شده و ثبات داخلی کشور تضعيف شود.