ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

کارگران بيکار ايران
اتحاديه خود را تشکيل دادند

 
 
 
 
 

کارگران بيکار شده در جمهوری اسلامی، سرانجام و در پايان همه تلاش هائی که برای گفتگو رايزنی با مقامات وزارت کار، دولت و نمايندگان مجلس کردند به نتيجه نرسيد، يک اتحاديه سراسری و مستقل تشکيل دادند.

کارگران تعليقی نساجی شاهو، کارگران اخراجی نساجی اصفهان، کارگران اخراجی سنديکای شرکت واحد، کارگران اخراجی پتروشيمی کرمانشاه و همچنين کارگرانی از ايران خودرو، کارخانه ی پرريس، شرکت لوله سازی لوشان، شرکت آلومين، تراشکاری سان هيدروليک و کارگران چند کارخانه توليدی ديگر در ترکيب رهبری اين اتحاديه قرار گرفتند.

اين اتحاديه سه هدف را برای خود تعريف کرده است:

بازگشت به کار همه کارگران اخراجی و تعليقی، تامين شغل مناسب برای همه بيکاران، برقرای بيمه بيکاری معادل حداقل دستمزدها تا زمان بازگشت به کار کارگران اخراجی و تامين شغل مناسب برای همه افراد بيکار.

از کم و کيف فعاليت اين اتحاديه هنوز خبر دقيق و مستقيمی در دست نيست و ما اين خبر را از سايت زير برگرفته ايم:

  http://www.ettehade.com/