ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

راه حل سوم
برای پايان بخشيدن به عمر
رياست جمهوری احمدی نژاد

 
 
 
 
 

سرانجام طرح برگزاری همزمان انتخابات رياست جمهوری دوره دهم و انتخابات مجلس دوره هشتم بصورت يکجا تصويب شد و بدين ترتيب، آن گمانه زنی ها پيرامون کوتاه کردن عمر رياست جمهوری احمدی نژاد و يا بلند کردن عمر مجلس هفتم رفت برای تحقق.

با توجه به موقعيت متزلزل احمدی نژاد و شايعاتی که پيرامون حذف احمدجنتی از صحنه سياسی ايران و از راس شورای نگهبان بر سر زبان هاست می توان پيش بينی کرد که آنکه آفتاب عمر سياسی اش خيلی زود به لب بام رسيده احمدی نژاد است که با حمايت احمدجنتی و حزب پادگانی او در شورای نگهبان به رياست جمهوری رسيد. حتی شايع است که احمدجنتی دراين مورد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را نيز در برابر عملی انجام شده قرار داد و به اين بهانه که "اگر دير بجنبيم کروبی رئيس جمهور می شود" گام اول را برداشت و در گام دوم هاشمی را کنار زد و احمدی نژاد را جلو کشيد. به همين دليل تصويب طرح باصطلاح تجميع دو انتخابات رياست جمهوری دهم و مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان معنای ويژه خود را می يابد.

 در ارتباط با برگزاری همزمان دو انتخابات رياست جمهوری و مجلس، يکی از نمايندگان مجلس بنام " مولاهويزه" که نماينده دشت آزادگان است، صريح تر از ديگر نمايندگان مجلس بر آن ارزيابی صحه گذاشت که بسياری حدس می زدند و پيک نت نيز، در همان بحث های اوليه مربوط به اين طرح آن را منعکس کرده بود.

اين نماينده مجلس گفت:

« تجميع انتخابات رياست‌‏جمهوری دهم و مجلس‌‏هشتم كه تصويب نهايی شد، كم كردن زمان رياست‌‏جمهوری احمدی‌‏نژاد است. پافشاری برخی نمايندگان برتجميع اگرچه صرفه‌‏جويی در هزينه‌‏ها را درپی دارد اما موجب تضعيف رييس‌‏جمهوری را فراهم خواهد كرد. از آنجا كه تعامل وزرا با نمايندگان در حال حاضر كمرنگ است، دولت بايد شاهد چنين عكس‌‏العمل‌‏هايی باشد.