ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

در "داووس"
با رد پيشنهاد خاتمی
شمارش معکوس شروع شد

 
 
 
 
 

اخبار مرتبط با ايران، طی روزهای گذشته چون سيل به روی تلکس خبرگزاری ها روان است. حتی بحث های کنفرانس "داووس" نيز زير تاثير رويدادهای ايران و تهديدهای امريکا برای بمباران هسته ای ايران قرار گرفت.

اين وضع به گونه ای ديگر در ايران هم جريان دارد، گرچه زير فشار سانسور خبری، اغلب با تحريف و تعديل اخبار جهانی منتشر می شوند و اخبار داخلی نيز با تزريق تبليغاتی. و اين نکته، يعنی جهت دار کردن خبرها و تبليغاتی کردن آنها از سوی حاکميت جمهوری اسلامی که هدف از آنها ايجاد انحراف در افکار عمومی و بی خبر و يا خوش خيال کردن آنهاست، می تواند به فاجعه ختم شود.

برای مثال هيچکس نمی گويد در کنفرانس داووس چه می گذرد و محمد خاتمی در آنجا چه کرد و چرا رفت و چه گفت؟ درحاليکه مهم ترين هيات ايرانی حاضر در کنفرانس داوود هيات ايرانی است و مهم ترين مذاکرات نيز با خاتمی انجام گرفته است.

در برخی محافل سياسی تهران گفته می شود که شب گذشته محمد خاتمی در اعتراض به حرف های تحريک آميزی که احمدی نژاد در تهران و در سخنرانی مسجد ارک گفته، با تهران تماس گرفته و اطلاع داده است که آخرين اميدها برای قبول طرح جديد ايران توسط حاضر در داووس با اين سخنرانی تبديل به ياس و نااميدی شد.

پيشنهاد جديد ايران که توسط محمد خاتمی در کنفرانس داووس مطرح شده بود عملا رد شده و بدنبال آن انتشار اخبار تهديد آميز عليه ايران شدت گرفته است.

خاتمی با اين پيشنهاد به داووس رفته بود که «بجای بازرسان سازمان انرژی اتمی، يک هيات بازرسی از سوی اعضای پنجگانه شورای امنيت و آلمان (1+5) و يک نماينده از يک کشور اتمی آسيائی، مشخصا "هندوستان" بر کارهای اتمی ايران نظارت کنند وگزارش اين هيات مبنای قضاوت و ارزيابی پيرامون فعاليت های اتمی ايران قرار گيرد. تا تهيه اين گزارش شورای امنيت جلسه آينده خود را به تعويق انداخته و اجرای آخرين قطعنامه را نيز متوقف کند و از تحريم ها بکاهد.»

اين پيشنهاد، بويژه با سخنرانی احمدی نژاد در مسجد ارک تهران با واکنش تند و منفی روبرو شده و حتی به خاتمی گفته اند:« زمان اين پيشنهاد ها گذشته است و شما می خواهيد بين آژانس و شورای امنيت ايجاد اختلاف و انشقاق کنيد و وحدت موجود را بهم بزنيد و طرح های موشکی و اتمی خود را که رئيس جمهورتان در تهران اعلام کرده تا رسيدن به آزمايش اتمی و نابودی اسرائيل و امريکا ادامه بدهيد.»

نماز جمعه هاشمی رفسنجانی که روز گذشته در تهران انجام شد، متاثر از مجموعه اين گزارش ها و همچنين بحث های تند انتخاب رهبر جديد بود. دو موضوعی که می رود تا آينده نظام جمهوری اسلامی را کاملا در ابهام فرو ببرد و به دليل می توان در روزهای آينده منتظر چالش های بسيار جدی در راس هرم حاکميت برای تغيير سياست های کلی و يافتن راه حلی برای اين وضع بود. حتی گفته می شود، در برخی محافل مهم تهران اوضاع را اينگونه ارزيابی کرده اند:« شمارش معکوس را شروع کرده اند!»