جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  طرح واژگونه يک احتمال
نخست وزير پاکستان، ايران را از
توليد سلاح اتمی برحذر داشت
 
 
 
 

 

درحاشيه اخباری که پيرامون مسائل اتمی ايران اين روزها انتشار يافته، يک ديدار و اظهار نظر از زير چشم ها در رفته و مطبوعات و خبرگزاری های داخل کشور نيز بدان نپرداخته اند. اين ديدار و اظهار نظر باز می گردد به سفر نخست وزير پاکستان به بلژيک و مصاحبه ای که با روزنامه "ليبربلژيک"(10 بهمن) کرده است. او در اين مصاحبه عملا فعاليت های اتمی ايران را نظامی ارزيابی کرده و زير پوشش خيرخواهی ايران و تاکيد بر ضرورت مذاکره گفته است:

"شوکت عزيز" نخست وزير پاکستان خواستار توقف توليد سلاح هسته ای توسط ايران و مخالف حل نظامی اين مسئله است.

وی در مصاحبه ای با روزنامه "ليبر بلژيک" گفت: "ايران نبايد دست به توليد سلاح هسته ای بزند. اين کشور بايد قرارداد منع گسترش را رعايت کند. اما اگر از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آميز استفاده شود، هر کشوری حق اين کار را خواهد داشت. پاکستان نيز مخالف توسل به زور در رابطه با ايران است. اين عواقب فاجعه آميزی برای کل منطقه در بر خواهد داشت. برای دستيابی به حل مسالمت آميزمسئله بايد از ديپلماسی استفاده کرد.»

تعارفات مربوط به مذاکره و راه حل ديپلماتيک که نخست وزير پاکستان مطرح کرده، در واقع تکرار حرف ها و راه حل هائی است که بارها از دهان اين و آن وزير خارجه و يا نخست وزير و يا مسئول سازمان انرژی اتمی مطرح شده است. بنابراين، آنچه دراين مصاحبه اهميت خبری دارد، همان اشاره ايست که در باره توليد سلاح اتمی در ايران می شود و اين برای نخستين بار است که يک مقامی در حد نخست وزير پاکستان- کشوری که متهم است خود در رساندن تکنولوژی اتمی به ايران نقش داشته- اينگونه با صراحت از توليد سلاح  و سمت گيری نظامی فعاليت اتمی درايران سخن می گويد!