ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پيام های امريکائی
آنچه را خاتمی نگفت
سخنگوی وزارت خارجه گفت!

 
 
 
 

 

با آنکه از محتوای مذاکرات خاتمی در کنفرانس "داووس" هيچ اطلاعی منتشر نشده، اشارات روز گذشته سخنگوی جديد وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اين مضمون که پيام هائی از جانب امريکا دريافت شده که درنظام درحال بررسی آنست، حمل بر انتقال اين پيام ها توسط خاتمی از داووس به تهران شده است.

سخنگوی وزارت خارجه از اصطلاح برخی مسئولين و سياستمداران امريکائی در مصاحبه خود و بعنوان ارسال کنندگان پيام های امريکائی استفاده کرد و اين درست تطبيق دارد با موقعيت آن امريکائی هائی که در کنفرانس داووس حضور داشته اند. يعنی سياستمداران امريکائی و نه مقامات کاخ سفيد و يا دولتی امريکا.