جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ملاقات با سفيرآلمان درايران
تلاش رفسنجانی برای
احيای مناسبات گذشته با آلمان
 
 
 
 

 

همزمان با سخنان اعتراض آميز احمدی نژاد در کابينه، که اجرای سياست های کلی نظام را حق رئيس جمهور اعلام کرد، هاشمی رفسنجانی با سفير آلمان ديدار کرده و از اين کشور خواست تا سطح مناسبات خود با ايران را به دوران قبل از دولت احمدی نژاد برگرداند. هاشمی بی آنکه به ماجرای هولوکاست و سلسله مسائل ديگری که درتيرگی روابط ايران و آلمان نقش داشته بکند، به سفيرآلمان گفت:

 

" ما از فشار آمريکا و غربی ها به ايران ناراضی هستيم. تندروی هائی که آلمان، با توجه به روابط ديرينه آن با ايران پيش گرفته توجيه پذير نيست. محدوديت های ايجاد شده توسط آلمان در زمينه های بانکی، بيمه ای، سرمايه گذاری، فنی و فرهنگی که ربطی هم به قطعنامه شورای امنيت ندارند، تعجب برانگيز است. ايران آمادگی دارد تا به هر نحو ممکن اين اعتماد را به جهانيان بدهد که آماده برطرف کردن هر گونه سوءظن مطرح شده است."