ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سومين اعتصاب
6 ماه حقوق300 کارگر
کاشی سمند سمنان را بدهيد
 
 
 
 

 

300 کارگر کارخانه " كاشی سمند سمنان" برای دريافت حقوق عقب افتاده بود برای چندمين بار دست به اعتصاب زدند. آنها شش ماه است حقوق دريافت نکرده اند و قرار است، اين بار اعتصاب تا رسيدن به يک نتيجه قطعی ادامه يابد.

بسيار از کارگران اعتصابی قرارداد اند و اين سومين اعتصاب اعتراضی آنهاست. اعتصاب اول سال گذشته و دومين اعتصاب در شهريور ماه گذشته گزارش شده است.