ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه حاجی بابائی
راديکاليسم و هويت سياسی
 در جنبش دانشجوئی ايران
 
 
 
 

 

حاجی بابائی رئيس مرکز مطالعات استراتژيک جنبش دانشجويی، در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا نقطه نظرات نوينی را در ارتباط با جنبش دانشجوئی ايران و در اشاره به دفتر تحکيم وحدت انجام داد که در ادامه بخش هائی از آن را ميخوانيد:

عموما در جامعه ايران راديکاليسم در ربط با عمل سياسی معنا شده است. هنگامی که فرد برای مقابله با گفتمان قدرت، خود مولد آگاهی کاذب می‌شود شکل وارونه و طنز آن اتفاق می افتد. از اين رو برای فهم فعاليت راديکال بايد نخست به نظام فکری عاملان آن توجه کنيم.  من در اصل وجود راديکاليسم در دانشگاه، حداقل در نزد کسانی که خيال می‌کنند راديکال هستند شک دارم. به دليل فراهم نبودن زمينه لازم برای اثرگذاری مستقل دانشجويان در مناسبات سياسی و اجتماعی، اين جنبش‌ اکنون در پيوند با گفتمان و فضاهای کلان‌تر فکری و اجتماعی معنا پيدا می‌کند. از اين رو در شرايط کنونی اين جنبش بايد با مشخص کردن نسبت خود با ساير نيروهای اجتماعی، زمينه را برای حرکت بهتر و همچنين جلوگيری از تکرار پارادوکس‌های چند سال گذشته فراهم کند.