جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

به ياد لوکزامبورک و ليبکنشت
مارش سرخ در برلين
ترجمه:عسگر داوودي

 
 
 
 
 

چند ده هزار نفر از نيرو های مترقی، دموکرات و چپ آلمان مطابق برنامه هرساله، روز يکشنبه گذشته از مرکز شهر برلين تا آرامگاه دو مبارز مارکسيست آلمانی "روزا لوکزامبورگ" و "کارل ليبکنشت" راهپيمائی با شکوهی را برگزار کردند.

اين راهپيمائی به احترام و يادبود هشتاد و هشتمين سالگردکشته شدن دو مبارز آلمانی عضو حزب سوسيال دموکرات آن زمان آلمان انجام گرفت. آنها88 سال پيش توسط نيرو های فاشيست پس از کشته شدن درداخل کانال آب در برلين انداخته شدند. مراسم راهپيمائی و سخنرانی با نثار تاج گلها از طرف احزاب چپ آلمان به آرامگاه آن دو ادامه پيدا کرد و سپس چند تن ازمسئولين گروه های سياسی سخنرانی کردند.

 در اين راهپيمائی از جمله يکی از مسئولين بلند پايه منشعب از حزب سوسيال دموکرات فعلی آلمان "اسکار لافونتين" شرکت کرده بود. او که به خاطر سياست های سازشکارانه حزب سوسيال دموکرات فعلی آلمان در چند سال گذشته به عنوان اعتراض به همراه شاعر و رمان نويس و دارنده جايز نوبل ادبيات، "گونترگراس" از اين حزب خارج شده است، همراه تعداد قابل توجهی از رفقای سازمانی خود به حزب سوسياليسم دموکراتيک آلمان پيوسته و دبير اولی اين حزب را پذيرفته است. علاوه بر اسکارلافنتن، هانس مودرف، لوتاربيسکی، گريگورگيزی و پيتر بائو، از جمله ديگر رهبران سياسی چپ آلمان نيز دراين مراسم شرکت کردند. تعداد شرکت کنندگان در راهپيمائی مذکور به طور چشمگيری نسبت به سال قبل بيشتر بود. اين راهپيمائی از سوی حزب کمونيست آلمان نيز حمايت شده بود. علاوه براين غروب روز شنبه از طرف حزب کمونيست آلمان نيز مراسم يادبود و سخنرانی هائی دردانشگاه آزاد برلين برگزارشد.

همچنبن کنفرانس ساليانه و بين المللی روزالوکزامبورگ  نيز که همه ساله از طريق انجمنی شامل حزب کمونيست آلمان، حزب سوسيالسيم دموکراتيک آلمان، سنديکای کارگران صنعت آهن، سنديکای خدماتی وردی، اتحاديه سنديکا های آلمان د.گ. ب و ساير نيرو های ضد فاشيست آلمان تدارک ديده شده بود، در روز شنبه با حضور چندين شخصيت چپ بين المللی به کار خود خاتمه داد. گزارش موارد مطرح دراين کنفرانس همه ساله به طور مشروح پس از پايان کنفرانس از طريق مطبوعات مترقی آلمان گزارش می شود.