ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

250 کارفرمای کشور
 فريب وزارت کار را خوردند

 
 
 
 
 

كار و كارگر به نقل از هادی غنيمی‌فرد رئيس شبكه خانه‌های صنعت و معدن ايران نوشت: بيش از 250 تن از كارفرمايان از سراسر كشور مخالفت خود را با برگزاری مجمع كانون عالی كارفرمايان اعلام كردند... در صورت لزوم با مراجعه حضوری به وزارت كار مخالفت خود را با اين موضوع اعلام می‌كنند... [با اشاره به حضور غافلگيركننده و پيش‌بينی نشده معاون تنظيم روابط كار وزارت كار در مجمع] با وجود توافق با وزير كار سازمان تشكلهای كارگری و كارفرمايی از ارايه اساسنامه تيپ به انجمن‌ها و ثبت آنها به عنوان تشكل صنفی كارفرمايی خودداری كرد... وزارت كار ما را فريب داد... تغيير رويه ناگهانی وزارت كار چند روز قبل از اعلام موجوديت هيات موسس كانون كارفرمايی رخ داد... وقتی انجمن‌های همگن برای ثبت در وزارت كار مراجعه كردند گفته شد اجازه نداريم و نمی‌توانيم در مدت كوتاهی اين كار را بكنيم.