ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

محافظه‌كاران
 را بايد
مردم بشناسند

 
 
 
 
 

ابطحی ـ اگر در اين انتخابات، می‌شد كاری كرد كه محافظه‌كاران مثل اصلاح‌طلبان تابلوی واحدی داشتند، نتيجه اين انتخابات خيلی به نفع اصلاح‌طلبان تغيير پيدا می‌كرد. هوشمندی محافظه‌كاران در اين بود كه با ليست‌های متفاوت و با نام‌های آشنا در صحنه انتخابات حاضر شدند. تنها طرفداران احمدی‌نژاد با تابلوی نام‌دار خانم پروين احمدی‌نژاد آمدند كه مردم ليست را شناختند و رای آن‌ها هم كه معلوم است. كاش ساير محافظه‌كاران و اصول‌گرايان هم تابلويی مشخص داشتند. چمران و طلايی و خادم و دبير و شيبانی و حتی ساعی كه در صدر ليست فعلی با همه اتفاقات ناروا هستند را هيچ‌كس جزء حاميان جريان نمی‌شناسد. ولی اگر ليست واحدی را محافظه‌كاران می‌دادند نتيجه غير از اين بود.