ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

همزمانی انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوری دهم
چاره انديشی های قانونی
برای کوتاه کردن عمر دولت

 
 
 
 
 

كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس طرحی را در دستور بررسی قرار داده، که حدس و گمان های بسياری را به همراه داشته است. اين کميسيون مبتکر يکجا برگزار شدن انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوری دوره دهم شده است. از آنجا که اين دو انتخابات فاصله ای دو ساله با هم دارند، اکنون اين سئوال بصورت جدی مطرح است که مجلس هفتم می خواهد عمر خود را 6 ساله کرده و تا پايان عمر دولت احمدی نژاد برقرار باقی بماند و يا برعکس عمر دولت احمدی نژاد را می خواهد حدود دو سال کم کند و همزمان با پايان عمر مجلس هفتم، عمر دولت نهم نيز تمام شود.

در هر دو صورت، طرح برگزاری انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوری دهم، طرحی است که نمی تواند خوشآيند دولت باشد!

ظاهرا همزمان برگزار کردن سه انتخابات خبرگان، شوراها و مياندوره ای مجلس، راه را برای چاره جوئی های قانونی جهت کوتاه کردن و يا کنترل کردن دولت احمدی نژاد هموار کرده است! کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس همچنين طرح همزمان برگزار شدن انتخابات دوره چهارم شوراها با انتخابات رياست جمهوری را نيز بعنوان آلترناتيو و جانشين ديگری تحت بررسی دارد.