ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

روزه سکوت مجلس شکست
احضار 8 وزير کابينه
به کميسيون های مجلس

 
 
 
 
 

سخنان تهديد آميز احمدی نژاد در جريان سفر به کرمانشاه خطاب به نمانيدگان منتقد دولت در مجلس، روز گذشته مهم ترين بحث داخلی محافل سياسی بود. در ارتباط با مسائل بين المللی نيز مسئله تصويب قطعنامه تحريم  ايران در شورای امنيت سازمان ملل کانون مهم ترين رايزنی ها و انتقادهای درون حکومتی بود. بويژه واکنش عجولانه نسبت به اين قطعنامه و استفاده از ادبيات تهديد آميز از يکسو و تحقير شورای امنيت و اعضای آن ازسوی ديگر.

احمدی نژاد سعی کرد در سخنرانی خود در کرمانشاه نمايندگان مجلس را به عقب نشينی وادار کند و نشان دهد که شکست درانتخابات شوراها برای وی بی اهميت است و تاثيری در ادامه روش و سياست هايش ندارد. او سعی کرد روی مسائل اتمی ايران متمرکز شود و با تحريک احساسات مردم، نوعی حمايت از خويش را در کرمانشاه به نمايش بگذارد. آن هم در منطقه و شهری که موقعيت او بسيار ضعيف تر از برخی نقاط ديگر است!

اما، عليرغم همه اين مانورها، آنچه مسلم است، انتقادها از سياست های دولت و حرکات و نمايش های تبليغاتی احمدی نژاد، متکی به نتيجه انتخابات شوراها و خبرگان بسيار جدی تر از گذشته ادامه خواهد يافت.

 

در اين هفته 7 وزير کابينه احمدی نژاد به 7 كميسيون مجلس فراخوانده شده اند و گزارش وزارتخانه های آنها در کميسيون های مجلس بررسی می شود. اين درحالی است که حضور وزير رفاه  در كميسيون عمران نيز ادامه خواهد يافت و او اين هفته بايد در باره آخرين وضعيت بيمه رانندگان ناوگان حمل و نقل كشور گزارش بدهد.

از جمله وزرائی که به کميسيون ها احضار شده اند وزير كشور، وزير نفت اند و از جمله گزارش های مهمی که قرار است در کميسيون برنامه و بودجه بررسی شود، گزارش عملکرد مالی 9 ماه گذشته وزارت اطلاعات و امنيت است .

همچنين رئيس ديوان محاسبات كشور قرار است در گزارشی درباره عملکرد وزارت نفت و وزارت نيرو و سازمان انرژی اتمی دراختيار مجلس بگذارد.

بررسی نتايج واردات شكر بر توليدات داخلی كشور نيز در کميسيون اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد. همچنان که رسيدگی به بودجه‌ سال 1386 كل كشور با حضور وزرای اقتصاد، بازرگانی و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور در دستور كار اين هفته كميسيون اقتصادی است.

چنين حجم از تمرکز روی عملکرد دولت، درعين حال که نشان دهنده دليل واکنش های احمدی نژاد در کرمانشاه نسبت به مجلس است، نشان دهنده تاثيرپذيری مجلس از انتخابات اخير نيز هست.