ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه رئيس سازمان زندان ها
در باره بند 209 اوين نپرسيد
فعلا نمی توانم جواب بدهم

 
 
 
 
 

علی‌اكبر يساقی رئيس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی در يک مصاحبه کم سابقه، پيرامون زندان ها و بازداشتگاه های مخفی در ايران دست به افشاگری زد. او در مصاحبه که روزنامه اعتماد منتشر کرد و احتمالا برای جلب نظر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برای قبول تغييرات در ايران گفت: آ

آيين‌نامه اداره بازداشتگاه‌های امنيتی نهايی شده است. بازداشتگاه‌های امنيتی نبايد خارج از اختيار ما عمل كنند و بايد آيين‌نامه سازمان زندان‌ها را رعايت كنند. برخی بازداشتگاه‌ها خارج از اختيار سازمان زندان‌ها تاکنون عمل کرده اند. طبق قانون نبايد بازداشتگاهی بدون نظارت سازمان زندان‌ها وجود داشته باشد و طبق قوانين فعلی، هيچ‌كس جز سازمان زندان‌ها حق ايجاد بازداشتگاه، زندان، مركز حرفه‌آموزی و كل شقوقات مربوط به زندان‌ها را ندارد. البته کسانی که عليه امنيت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی كسی مرتكب جرمی می‌شود، بايد در شرايط خاصی نگهداشته شوند. تاكنون بازداشتگاه‌های امنيتی سليقه‌ای اداره می‌شد و ديگر اين‌گونه نخواهد بود كه بازداشتگاه‌هايی خارج از اختيار ما عمل كنند. برخی بازداشت‌شدگان از بازجويی‌های چند باره در طول روز سخن گفته اند که بايد گفت در برخی از جرايم جاسوسی و امنيتی شرايط ايجاب می‌كند كه زندانی در هر ساعتی مورد بازجويی قرار گيرد و در چنين شرايطی ما نمی‌توانيم مانع شويم. ما در حوزه بازجويی‌ها هيچ مسووليتی نداريم. رئيس سازمان زندان ها درباره بند 209 زندان اوين و نحوه نظارت بر اين بند و ميزان همكاری موجود گفت: ترجيح می‌دهم فعلا به اين سوال پاسخ ندهم.