ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مجلس از لاك خود بيرون می آيد
پشت درهای بسته
جلسه غيرعلنی مجلس
فراخواندن خاتمی و هاشمی به ياری،
 برای جلوگيری از گسترش بحران
يك نماينده مجلس" با سيب زمينی كيلوئی 700 تومان
 و تخم مرغ دانه ای 110 تومان نمی توان "گ... اتمی
داد!
 
 
 
 

 

مجلس هفتم، روز گذشته يك جلسه غير علنی و امنيتی داشت. پيرامون آنچه در پشت های بسته اين جلسه گذشته گزارش و اطلاعاتی هنوز بصورت دقيق منتشر نشده است، اما از برخی اظهار نظرها و بويژه سرمقاله ای كه حسين شريعتمداری به نيابت از گروهی از فرماندهان سپاه درباره اين جلسه نوشته چنين بر می آيد كه مجلس درجلسه روزگذشته خود؛ واقعيات را مهم تر از تائيدهای همراه با چاپلوسی قدرت تشخيص داده است. اين جلسه برای بررسی قطعنامه مصوبه شورای امنيت سازمان ملل تشكيل شده بود. تنها خبری كه از اين جلسه به ما رسيده، كنايه توام با لودگی يكی از نمايندگان است كه معمولا اينگونه سخن می گويد و حرف های جدی را با شوخی مخلوط كرده و بر زبان می آورد. از اين نماينده در راهروی مجلس پرسيده اند: "درجلسه چه گذشت؟" و او در يك جمله گفته است:« با سيب زمينی كيلوئی 700 تومان و تخم مرغ دانه ای 110 تومان نمی شود "گ... اتمی داد"»

در جلسه غير علنی ديروز مجلس وزير خارجه "متكی” گزارشی درباره تصويب قطعنامه تحريم و محاصره تكنولوژی اتمی ايران داد، اما آنچنان كه حتی از اخبار سانسور شده و رسمی مربوط به اين جلسه بر می آيد نمايندگان معترض عملكرد وزارت خارجه شد و گفته اند كه بايد ديپلماسی كشور تقويت شود. حتی علاء الدين بروجردی رئيس كميسيون امنيت و سياست خارجی اين مجلس كه خود از رهبران جناح راست جمهوری اسلامی است و خود قبلا برای دورانی نسبتا طولانی معاون وزارت خارجه بوده زبان به انتقاد از ديپلماسی ايران گشوده است. اين انتقاد از وزارت خارجه، در واقع انتقاد از شخص رهبر می تواند تلقی شود زيرا سياست خارجه عملا در اختيار اوست و وزير خارجه با نظر وی تعيين می شود و گزارش های خود را نيز به وی می دهد. برخی از نمايندگان از  وزير خارجه پرسيده اند چرا از نظرات شورای راهبردی سياست خارجه كه اخيرا تشكيل شده و دو وزير خارجه سابق و اسبق( خرازی و ولايتی) عضو آن هستند استفاده نمی شود. علاء الدين بروجردی در اظهار نظری صريح تر كه حسين شريعتمداری شب گذشته در سرمقاله خود به شدت به آن حمله كرد خطاب به وزير خارجه و برای غرق نشدن بيشتر در گرداب تحريم و محاصره ايران گفته است: چرا  از تجارب خاتمی و هاشمی، روسای جمهوری پيشين مملكت، برای حل بحرانی كه پيش آمده استفاده نمی شود؟

حتی محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نيز دراين جلسه گفته است ما در سراشيبی نمی توانيم بازی كنيم و بايد نرم تر رفتار كنيم. حسين شريعتمداری در سرمقاله شب گذشته خود به اين اظهار نظر باهنر نيز به تندی پاسخ داده است كه در همين شماره پيك نت می خوانيد.

نمايندگان گفته اند: دولت موظف است كليه راه‌های حقوقی، سياسی و اقتصادی را برای لغو قطعنامه  تحريم بررسی و از طريق مجامع بين‌المللی پيگيری كند مجلس نيز بايد تصميم سازی كند. بايد سياست ها در جهت منافع كشور و نظام باشد. بايد سياست های هوشمندانه تری اتخاذ شود. بحث فعاليت اتمی ايران نبايد به بحث سياسی و امنيتی تبديل شود و حالت فنی و حقوقی خود خارج شود.

( آنچه جای ترديد باقی نمی گذارد نتيجه انتخابات اخير در ايران است كه نشان داد سياست های دولت و رهبر مورد تائيد مردم نيست و مردم از ماجراجوئی و جنگ گريزانند. با آنكه سران جمهوری اسلامی رفتن 28 ميليونی مردم به پای صندوق های انتخابات يكجا شده مجلس خبرگان، شوراها و مياندوره ای مجلس را تائيد نظام توسط مردم توصيف كردند، اما چشمان بيدار قدرت های بين المللی كه به اين نوع تبليغات اعتنائی ندارند بخوبی دانستند كه برخلاف تمام ادعاها و تبليغات حكومتی، دولت احمدی نژاد نزد مردم بی اعتبار است. مقاومت نابخردانه در برابر نتايج انتخاباتی كه به انواع حيله ها محدود شده بود و ليست سازی بجای رای خوانی و تن دادن به همان چيزی كه مردم به صندوق ها ريخته بودند نيز واكنشی را در مردم ايجاد كرده است كه قطعا كاخ سفيد و كشورهای اتحاديه اروپا حالا روی آن سرمايه گذاری كرده و می كنند. اين واقعياتی است كه راس حاكميت يكدست هنوز نمی خواهد به آن تن بدهد، درحاليكه روز به روز شكاف در بدنه همين حاكميت بر مبنای همين واقعيات بيشتر خواهد شد. چنان كه تصور نمی توان كرد امثال خاتمی و هاشمی و حتی شيخ مهدی كروبی كه در انتخابات اخير همه كوشش خود را كردند كه حداقل آنچه به صندوق ها ريخته شده اعلام شود، به اين آسانی تن به آن دعوتی بدهند كه اكنون از دهان علاء الدين بروجردی در مجلس بيرون آمده است. دعوت و پيشنهادی كه دشوار بتوان تصور كرد علاء الدين بروجردی بدون همآهنگی با كانون های متعدد قدرت در خارج از مجلس آن را اينگونه بی پروا در مجلس طرح كند.)