ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

با خوردن غذای فاسد

صدها دانشجوی دانشگاه یزد مسموم شدند

بدلیل مسمومیت غذائی گسترده دانشجویان دانشگاه یزد، عملا این دانشگاه تعطیل شد. تا پیش از تعطیل دانشگاه، شمار مسموم شدگان خوابگاه دختران 400 تن اعلام شده بود. تب و اسهال خونی مسموم شدگان نشان می دهد که این مسمومیت وسیع ناشی از مصرف غذای مسموم در دانشگاه است و از جمله می تواند از مصرف گوشت چرخ کرده غذائی خوابگاه باشد. هنوز گزارشی درباره تلفات این مسمومیت دریافت نشده ولی احتمال آن می رود. از سوی مدیریت دانشگاه، به دانشجویان شهرستانی یکهفته مرخصی نداده اند تا برای درمان بروند خانه هایشان! پس از این مرخصی یک هفته ای، تمام خوابگاه هایدانشجویان دختر تخلیه شده است و در خوابگاه های پسران نیز تنها اندک شماری از دانشجویان با استفاده از این مرخصی دانشگاهی به شهرستان های خود بازنگشته اند.