ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نامه دريافتی از خوانسار و گلپايگان
دستگيری و آزادی نماينده مجلس هفتم
دريک پايگاه ترياک کشی و بحث سياسی

 
 
 
 
 

چندی پيش اتفاقی خاص شهرستان خوانسار را تكان داد اما نه مطبوعات به آن پرداختند و نه سايت های خبری چيزی در باره آن نوشتند، درحاليکه مدت ها بحث مردم کوچه و بازار بود. ماجرا از اين قرار است که ماموران انتظامی و امنيتی سر زده می ريزند به يک خانه در فلاورجان. از انگيزه اين يورش اطلاعی در دست نيست اما در جريان آن عده ای را در اطراف منقل ترياک و سرگرم بحث های مملکتی مشاهده می کنند و شايد هم از قبل و با شنود مطلع شده بودند که آنجا دارند يک حرف های بو داری درباره انتخابات شوراها و يا خبرگان می زنند!

درجريان اين حمله غافلگير کننده نماينده خوانسار و گلپايگان در مجلس هفتم که خيلی اصولگراست به همراه عده ای ديگر از پای بساط منقل به پايگاه انتظامی منتقل می شوند. البته فقط بساط ترياک کشی نبوده، گويا مسائل ديگری هم درجريان بوده است. ماموران پس از انتقال اين عده به مقر انتظامی نماينده اصولگرای مجلس را با قيد وثيقه آزاد می کنند و برای بقيه پرونده تشکيل می دهند.

نهاد های امنيتی شهر تاکنون بسيار تلاش کرده اند تا جزئيات اين خبر به بيرون درز نکند، اما ماجرا تا اين حد که برايتان نوشتم نُقل محافل است.