ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 
 

گفتگو من با يک جانباز مرتبط با سپاه
برای انتشار در پيک نت
چفيه به گردن ها
پشت صحنه چه می کنند
و انديشه های آنان چيست!

 
 
 
 
 

آنچه را می نويسم، خلاصه گفتگوی من با يک جانباز فعال در ميان ايثارگران و در ارتباط مستقيم با سپاه پاسداران در تهران است. من فقط شنونده بودم و همه تلاشم آن بود که سخنی نگويم و وارد بحث نشوم، تا او آنچه را می انديشد و باور دارد بگويد، تنها در پايان اين ملاقات از او پرسيدم: اين نظرات را دوستان ديگر شما هم دارند؟ فکر نمی کنی بخش عمده ای از اين نظرات به نوعی القاء شده باشد.

-     او تلقينی بودن اين نظرات را قبول نکرد، اما اين نکته را تائيد کرد که تقريبا تمام دوستانش همينگونه می انديشند و درجلسات پرسش و پاسخی که در مجامع آنها برپا می شود روی همين نکات تاکيد شده و روحيه مقابله با آن دامن زده می شود. خود اين جانباز وابسته به سپاه که نظراتش را برايتان می نويسم اکنون از جمله بساز و بفروش ها بزرگ تهران است و در شبکه وارد كنندگان كالا از خارج - از جمله دستگاه های تراش از كره شمالی- قرار دارد و حتی يكی دو بار به چين وكره شمالی جهت خريد سفر كرده است. يک شركت پيمانكاری در بخش راه سازی دارد.

من نظرات اين جانباز را عينا برای شما می نويسم تا خود قضاوت کنيد:

-     همه ناهنجاری های کنونی کشور زير سر هاشمی رفسنجانی است. سيصد شركتی كه دز زمان خاتمی منحل شد، در زمان فلاحيان در وزارت اطلاعات تاسيس شده بود و آنها را رهبر منحل کرد و خاتمی نقشی در آن نداشت!

در زمان رياست جمهوری رفسنجانی، وضع طوری بود که رهبر قدرتی نداشت، در زمان خاتمی هم نمی گذاشتند ايشان جامعه را رهبری کند، با روی کار آمدن احمدی نژاد ايشان تازه فرصت پيدا کرده اند مملکت را رهبری کنند.

ما با برنامه تعديل اقتصادی مسئله ای نداريم، بلکه با هدايت کنندگان فاسد اين برنامه مسئله داريم. حتی در ميان فرماندهان و جانبازان هم افراد فاسد جذب سيستم اقتصادی برپا شده توسط فلاحيان شدند. مثلا.... که سردار سپاه بود و جانباز جنگی و يك ... را در جنگ از دست داده است، بعد از جنك وارد كار قاچاق سوخت( بنزين) از پالايشگاه  تهران و جاهای ديگر از طريق راه آهن به تركيه شد. كار به جايی كشيده كه حتی كرايه راه آهن را نداد. كار به اعتراض و شکايت راه آهن كشيده اما کسی زورش به او نرسيد. ادامه قاچاق کالا را قبول دارم که هست، اما اين قاچاق از کانال های رسمی صورت می گيرد و درآمد آن به زخم اسلام زده می شود و از شبکه اين قاچاق برای برخی ارتباط های خارج از مرز هم استفاده می شود.

- در مورد اصل 44 قانون اساسی هم معتقدم اين اصل زير فشار چپ ها و تحت تاثير جو ابتدای انقلاب به قانون اساسی تحميل شد، درحاليکه دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند. به همين دليل بود که رهبر فرمان عدول از اين اصل قانون اساسی را صادر کرد.

 طرفدار پرو پا قرص تغيير قانون كار است.

- قانون کار هم مشمول همين شرايط است. يعنی زير فشارچپ ها و جو انقلابی تحميل شد و بايد تغيير کند. در هر دو مورد، چه مخالفان لغو اصل 44 و چه مخالفان قانون کار را بايد سر جايشان نشاند.