ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تاکتيک اژه ای و دستگيری دو سنديکاليست ديگر
ازسازمانهای سياسی نماينده ای
بايد زندانی و در دسترس باشد

 

 
 
 
 

درحاليکه خانواده و وکيل منصور اسانلو، دبيرسنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در روزهای اخير نسبت به آزادی وی ابراز اميدواری کرده بودند، خبرگزاری های داخلی اطلاع دادند که ماموران وزارت اطلاعات محسنی اژه ای که در تعقيب اعضای هيات مديره اين سنديکا هستند، دو عضو ديگر اين سنديکا را در ترمينال تهران بازداشت کردند. اين دو عضو داوود رضوی و عبدالرضا طرازی نام دارند و شيوه دستگيری آنها شبيه دستگيری منصور اسانلو بوده است.

همين شيوه در ارتباط با سازمان ادوار تحکيم وحدت نيز اجرا شده بود، يعنی در آستانه آزاد سازی مهندس موسوی، يک عضو ديگر رهبری سازمان ادوار را دستگير کردند. گويا شيوه وزارت اطلاعاتی که محسنی اژه ای آن را اداره می کند، نگهداشتن هميشگی يکی از اعضای سازمان های سياسی بعنوان گروگان در زندان است!

در ارتباط با دستگيری های جديد، ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای شرکت واحد تهران و حومه ضمن تائيد اين بازداشت ها گفت: داوود رضوی و رضا طرازی بيش از ۱۱ ماه است که از کار و تمامی حقوق صنفی خود محروم اند.