جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انتشارغيرمترقبه وصيت نامه جنگی رامسفلد
بعنوان استراتژی جديد جنگی امريکا در عراق
استقرار کامل امريکا
درمرز ايران و عراق
عمليات با حداکثر توان نظامی عليه ايران
سرکوب نيروهای القاعده و جوخه های مرگ با حداکثر قدرت
خروج همه نيروهای نظامی ائتلافی از داخل عراق

 
 
 
 
 

خبرگزاری اسوشيتدپرس؛ در اوج  سکوت در باره طرح های جديد امريکا در منطقه خاورميانه و بويژه عراق و ايران ناگهان آخرين ديدگاه های رامسفلد وزير دفاع مستعفی امريکا را منتشر ساخت.

اين خبرگزاری مدعی شد که رامسفلد وزير دفاع سابق آمريكا پيش از استعفا، در يادداشتی به كاخ‌‏سفيد به تاريخ ششم نوامبر خواستار شده بود: امريکا بايد با حداکثر توان نظامی خود عليه ايران وارد عمل شود. به عقيده من، اكنون زمان اصلاح استراتژی ما در عراق است، زيرا آشكارا آنچه نيروهای نظامی آمريكا در عراق انجام می‌‏دهند، به اندازه كافی مؤثر و سريع نيست. آمريكا برای هدف قرار دادن القاعده، جوخه‌‏های مرگ و ايرانی‌‏ها در عراق بايد حداكثر توان خود را به كار گيرد و همزمان نيروهای ائتلاف به جز آنهايی كه برای آموزش نيروهای عراقی لازم هستند را از عراق خارج كند. همچنين نيروهای نظامی آمريكا بايد نزديك مرزی ايران و سوريه مستقر شوند.

با توجه به اينکه رامسفلد ديگر وزير دفاع امريکا نيست، اکنون اين سئوال مطرح است که به چه دليل اين نامه او ناگهان از سوی يکی از بزرگترين خبرگزاری های جهان منتشر شده است؟ اگر نامه و پيشنهادات رامسفلد همين باشد که منتشر شده، معنای آن چنين است که آن تغيير استراتژی امريکا درعراق که يکماه پيش با خوشبينی مطرح بود و درايران نيز بازتاب وسيع درحاکميت داشت، در واقع معنائی خلاف تصورات داشته و تغيير استراتژی پيشنهاد همان است که رامسفلد پيشنهاد کرده و نه خروج امريکا درعراق. اکنون با توجه به فشار سنگينی که اسرائيل با استفاده از تمام امکاناتش برای متقاعد ساختن يکپارچه اروپا و امريکا ( وحتی روسيه) به ضرورت حمله به ايران وارد ميدان شده، طرح نامه محرمانه رامسفلد معنای ديگری جز تائيد همين استراتژی می تواند داشته باشد؟ يعنی استقرار ارتش امريکا در مزرهای مشترک ايران وعراق و قطع کليه ارتباط های ايران و سوريه با عراق، سرکوب داخلی درعراق و روی کار آوردن يک دولت نظامی در اين کشور.