ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بيانيه ملی مذهبی ها:
برای شوراها، به کانديداهای
گروه های ويژه رای ندهيد

 
 
 
 
 

گروهی از ملی- مذهبی های ايران که معمولا بنام "شورای ملی مذهبی» بيانيه صادر می کنند، درارتباط با انتخابات شوراها اطلاعيه ای منتشر کرده و در آن از کسانی که درانتخابات شرکت خواهند کرد خواستند به هيچيک از کسانی که درليست گروه های دست راستی (جريان يژه) جای دارند و يا اين گروه ها از آنها حمايت می کنند و تبليغشان را می کنند رای ندهند. اين بيانيه را از جمله محمدبسته‌نگار حبيب‌الله پيمان – رضا رئيس‌طوسی – حسين رفيعی – عزت‌الله سحابی – اعظم طالقانی نظام‌الدين قهاری – حسن يوسفی اشكوری امضا کرده اند.