جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  برای تصويب درشورای امنيت
قطعنامه تحريم ايران
به مراحل تفاهم عمومی رسيده
 
 
 
 

 

بدنبال يک دوره سکوت پيرامون پرونده اتمی ايران، بتدريج اخباری انتشار می يابد حاکی از نتيجه مذاکرات اروپا- امريکا- روسيه و چين برای تصويب قطعنامه تحريم اقتصادی ايران. درهمين ارتباط، طی دو روز گذشته اخبار اعلام  تفاهم روسيه با امريکا و اروپا بر سر تحريم اقتصادی ايران انتشار يافته است. وزير امور خارجه فرانسه روز گذشته اعلام کرد که مجموعه کشورهای ياد شده در بالا بر سر يک قطعنامه مشترک عليه ايران به تفاهم رسيده اند. اهميت اين اظهار نظر در آن بود که وی درپايان مذاکرات خود با وزير خارجه روسيه با خبرنگاران گفتگو کرد. او اضافه کرد که بين روسيه و اتحاديه اروپا برای اعمال تحريم های اقتصادی و تکنولوژيکی عليه ايران تفاهم حاصل شده است. اگر اين تفاهم ها ناشی از بده بستانی باشد که بر سر قيمت گاز روسيه و درپايان ديدارهای پوتين با اتحاديه اروپا در هفته گذشته، تفاهمی جدی است و تا تصويب قطعنامه شورای امنيت برای اعلام تحريم ايران فاصله زيادی باقی نمانده است! سرگئی ايوانف وزير دفاع روسيه نيز با فاصله ای 24 ساعته، يعنی بعد از ظهر يکشنبه همين مواضع را اعلام داشت و گفت «ايران بايد کليه فعاليت های غنی‌سازی خود را متوقف کند.

اين درحالی است که بانک های مهم سوئيس، انگلستان و ژاپن پيشاپيش به استقبال اين تحريم و فشارهای اقتصادی عليه ايران رفته اند و حواله های ايران را فاقد اعتبار اعلام داشته و براساس آن ها عمل نمی کنند. در داخل کشور نيز معاملات با دلار انجام نمی شود و محافل اقتصادی کشور با صراحت بيشتری نسبت به نتايج تحريم ها روی وضع بحرانی کشور تاکيد می کنند.