ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  به بهانه 16 آذر
تشکل های دانشجوئی
به قانونی و غير قانونی تقسيم شدند
 
 
 
 

 

معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه تهران و علوم پزشكی نظر رسمی- امنيتی دولت درباره مراسم سالگرد 16 آذر در دانشگاهها را اعلام کرد. بموجب اين نظر دانشگاه تهران فقط بسيج دانشجوئی، انجمن اسلامی دانشکده ادبيات و جامعه اسلامی دانشجويان در دانشکده حقوق اجازه برپائی اين مراسم را می دهد، زيرا آنها را يگانه تشکل های قانونی دانشجوئی می داند! بدين ترتيب و بموجب اين اظهار نظر دفتر تحکيم وحدت دانشجوئی را عملا بعنوان تشکلی غير قانونی می شناسند. دفتر تحکيم وحدت نيز اعلام کرده که اين مراسم را عصر چهارشنبه در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد.