ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تحصن و جاده بندی کارگران
در خيابان های شهر صنعتی البرز


 
 
 
 
 

 هزار كارگر معترض" فرش پارس" و "پوشينه بافت" قزوين صبح ديروز در اعتراض به بلاتكليفی خود و کارخانه های ياد شده خيابانهای شهر صنعتی البرز را برای ساعاتی بستند.
 كارگران فرش پارس در شهر صنعتی البرز نزديك به 4 ماه حقوق نگرفته اند؛ مديريت فرش پارس از اوايل سال جاری
خط توليد را تعطيلی كرده و اعلام كرده كه قصد تغيير ساختار واحد را دارد‌‏.
هم چنين كارگران "پوشينه بافت" به دليل بلاتكليفی اين واحد نساجی ماههاست كه در بلاتكليفی به سر می برند و اعتراضات مكرر آنان تا كنون
به هيچ نتيجه‌‏ای نرسيده است. برای درهم شکستن تحصن کارگران و بستن جاده نيروی انتظامی وارد صحنه شد که گزارش دقيقی از نوع مقابله با کارگران متحصن نرسيده است.