جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پينوشه
به ديکتاتورها و جنايتکارهای
خفته در خاک پيوست!
ترجمه و تدوين عسگرداوودی

 
 
 
 
 

اگوستو پينوشه، رهبر کودتای خونين شيلی سرانجام در 91 سالگی به همه ديکتاتورها و جنايتکاران خفته در خاک پيوست. تمام فشار نيروهای مترقی و جهانی برای نشاندن او بر صندلی محاکمه بخاطر جناياتی که در کودتای شيلی عليه دولت ملی و قانونی "آلنده" انجام داده بود و طی آن دهها هزار نفر سر به نيست شدند، مهاجر شدند، زندانی و يا ناپديد شدند، بی نتيجه ماند و او در پناه حمايت های انگلستان و امريکا تا پايان عمر باقی ماند. يعنی همان ها که صدام حسين را به جرم ديکتاتور بودن بر صندلی محاکمه نشانده اند!!

 

کودتای ۱۹۷۳ پينوشه عليه دولت دکتر "سالوادورآلنده" نسخه تکميل شده و کامل شده کودتای امريکا و انگليس بدست ژنرال زاهدی عليه دکتر مصدق بود. حتی گفته می شود تمام سناريوی اين کودتا از روی نسخه کودتای 28 مرداد تهيه شده بود. اگر مصدق در خانه اش مانده و بدست اوباش و يا کودتاچی های نظامی شاه کشته شده بود، کودتای پينوشه با کودتای زاهدی- شاه شباهت کامل می يافت. آلنده در کاخ رياست جمهوری ماند و به همراه اعضای گارد رياست جمهوری در مقابل کودتاچيان به مقاومت دست زد و کشته شد، مصدق از کاخ نخست وزير و خانه خويش گريخت و بعدها در خانه يکی از اقوامش بازداشت شد.

او از 1973 تا ۱۹۹۰ با دفاع از "نظاميگری» در دولت و حاکميت بر شيلی حکومت کرد. هنوز شمار اعدام ها و سر به نيست شدگان و قربانيان شکنجه گاه های دوران پينوشه آمار دقيقی بدست نيآمده، اما آنچه تائيد شده، اين رقم، حداقل بالای 4 هزار اعدامی و سربه نيست شده است.

 در همين رابطه مجله اشپيگل چاپ آلمان نيز نوشت:

طرفداران راستگرا و ثروتمند پينوشه از دولت چپگرای "مارگرت باچلت" خواسته اند تا مراسم رسمی دولتی سه روزه برای پينوشه برگزار شود، اما خانم باچلت اين خواسته را با قاطعيت رد کرد و گفت: «برای ايشان چنين مراسمی بر گزار نخواهد شد.»

رئيس جمهور فعلی شيلی خود نيز از جمله قربانيان کودتای سال 1936 پينوشه به رهبری کنسرن آمريکائی آی. تی. تی امريکاست. پدر او در اين کودتا کشته شد و خود نيز به همراه مادرش سر از  زندان کودتاگران در آورد و درجريان شکنجه به هر دو در زندان تجاوز شد.