ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بيانيه نهضت آزادی ايران
درحمايت از ليست ائتلاف اصلاح طلبان

 
 
 
 
 

نهضت آزادی ايران با صدور بيانيه ای از ليست ائتلاف اصلاح طلبان حمايت کرد. در اين بيانيه تاکيد شده، ما انتخابات مجلس خبرگان را اصولاً فاقد کارکردهای يک انتخابات درست می‌دانيم، اما در مورد انتخابات شوراها هنوز حداقل هايی که بتوان با استفاده از آنها، هرچند كوتاه، گامی در راستای گسترش حاکميت ملت برداشت وجود دارد.

بر اين پايه نهضت آزادی ايران با دعوت شما هموطنان عزيز به شرکت جدی و مؤثر در انتخابات شوراها، توصيه می كند در هر شهری، كه اصلاح‌طلبان روی ليست مشتركی ائتلاف يا توافق كرده باشند، مانند شهر تهران، يا تنها تعداد محدودی (كمتر از سهميه قانوني) از نامزدهای اصلاح‌طلب يا مستقل واجد صلاحيت تأييد صلاحيت شده باشند، از ميان افراد معرفی‌شده به كسانی كه خود واجد صلاحيت بدانيد رأی دهيد.

2-  اگر در شهری همه نامزدهای اصلاح‌طلب يا مستقل واجد شرايط رد صلاحيت شده باشند، به نامزد يا نامزدهايی كه ازجناح اقتدارگرا نبوده و به طور نسبی موجه باشند رأی دهيد.