ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فرصت سوزی در دانشگاه امیرکبیر
بجای رگبار شعاربايد رگبار پرسش
 به روی احمدی نژاد باز می شد!
مقابله شعاری رييس جمهور با دانشجويان
توپ، تانک، مسلسل
همه اش دراختيار دولت

 
 
 

 
 

پيرامون آنچه ديروز در دانشگاه امير کبير اتفاق افتاد، و گزارش مختصری از آن را در ادامه می خوانيد، بی شک در روزهای آينده با اطلاعات بيشتر، تحليل ها و تفسيرهای دقيق تری انتشار خواهد يافت، اما آنچه که اکنون می توان گفت آنست که:

احمدی نژاد در آستانه انتخابات شوراها، در يک حضور نمايشی قصد داشت بی پروائی خود برای حضور در دانشگاه های متشنج کشور را نشان دهد تا تبليغی باشد برای ليست حاميان وی برای شورای شهر تهران. آنچه مسلم است، حتی اگر بخواهند از اين ماجرا تخته پرشی برای توجيه برخوردهای آينده با دانشگاه نيز بسازند، ژست دمکراتيک ديروز نتيجه معکوس به همراه داشت. اين بدان معنا نيست که همه آنچه اتفاق افتاد را بتوان تائيد کرد، چرا که از فرصت بوجود آمده ديروز بسيار دقيق تر و بهتر از ترقه پرانی و عکس آتش زنی می شد استفاده کرد و بجای شعارهای هيجانی، اساسی ترين شعارهای روز را سر داد و مهم ترين سئوالات را چنان طرح کرد که سانسور آنها در تلويزيون ممکن نباشد و پخش همين جلسه و پرسش های مطرح شده در آن به يک افشاگری بزرگ تبديل شود. مثلا از رئيس جمهوری می شد پرسيد که چرا بجای اين همه سفر نمايشی شهرستانی، در يک جمع اعتراضي؛ از دهها اجتماع و تحصن و تظاهرات ماه های اخير کارگران شرکت نمی کند؟ ماجرای آن هاله نور چه بوده؟ چرا از ميان آن همه روحانی مقيم قم، پس از رياست جمهوری بلافاصله به ديدار مصباح يزدی رفته؟ چرا طرفداران او در انتخابات رياست جمهوری مثل يک نارنجک منفجر شده هر تکه اش به سوئی پرتاب شده و اعلام استقلال کرده؟ چرا پاسخ نمی دهد که 350 ميليون تومان دوران شهرداری او کجا مصرف شده؟ چرا در اين مدت يکبار درباره زندانيان سياسی، مرگ زندانی سياسی در زندان، بسته شدن مطبوعات، دستگيری ها و سرکوب کوچکترين تجمع اعلام موضع نکرده است؟ چرا واردات مصرفی کشور 4 ميليارد دلار جهش داشته است؟ و دهها پرسش ديگر از اين دست که سانسور آنها در سيمای جمهوری اسلامی يک رسوائی بود و پخش آن بيداری و هوشياری مردم. توقع در یک مرکز علمی و دانشگاهی به گونه ای دیگر است. احمدی نژاد دانشگاه را با زورخانه اشتباه گرفته بود، دانشجویان چرا؟ اگر اينگونه به ماجرای ديروز نگاه شود، در واقع يک فرصت سوزی شده است، زيرا مظلوم نمائی رئيس جمهور و تقبيح برخی صحنه های ديروز را به راحتی می توانند سازمان بدهند و حتی آن را زمينه تحکم ها و يورش های بعدی کنند. دولتی که فرمايشی ترين انتخابات تاريخ جمهوری اسلامی را می خواهد برگزار کند و رئيس جمهوری که ارشد ترين مشاورش را به وزارت کشور فرستاده تا ليست مورد نظر و تدوين شده در پشت صحنه را از صندوق بيرون بکشد، بايد زير رگبار سئوال های روز قرار می گرفت. سئوالاتی که هر کدام يک انفجار بود و دراينصورت نياز به ترقه در کردن نبود!

 

گزارش خبری رويدادهای ديروز

احمدی نژاد از صبح ديروز به قصد سخنرانی در دانشگاه پلی تکنيک حضور يافت، اما دانشجويان اين دانشگاه نيز با حضور در سالن محل سخنرانی برنامه ريزی های قبلی نهادهای امنيتی برای در اختيار گرفتن سالن توسط دانشجويان دانشگاه امام حسين(دانشگاه وابسته به سپاه) که صبح امروز با اتوبوس به اين دانشگاه منتقل شده اند را ناکام گذاشتند.

دانشجويان در ابتدا اجازه سخنرانی به دکتر رهايی رئيس انتصابی دانشگاه امير کبير نداده اند و با قرار گرفتن احمدی نژاد در پشت تريبون وی را هو کرده اند که رئيس جمهور در واکنش دانشجويان را به آمريکايی بودن و گرفتن پول از بيگانگان متهم کرد، اما گفت که همه آنها را دوست دارد و با آنها مهرورزی خواهد کرد.  رييس جمهور دانشجويان را به بی حيا بودن متهم کرد.

رييس جمهور همچنين گفت شما به من توهين می کنيد اما من جواب شما را با آرامش خواهم داد! رييس جمهور همچنين با اشاره به وجود دانشجويان سه ستاره گفت من به اين دانشجويان درجه ستوانی خواهم داد!

 

در اين ميان درگيری شديد فيزيکی بين فعالان انجمن پلی تکنيک و دانشجويان بسيجی اين دانشگاه رخ داد و اوضاع در سالن محل سخنرانی بشدت متشنج شد،  به گونه ای که با شروع سخنرانی رييس جمهور دانشجويان با سر دادن شعارهای: " مرگ بر ديکتاتور" مرگ بر استبداد "  "دانشجو می ميرد ذلت نمی پذيرد" " دروغگو برو گمشو" و " عامل تبعيض و فساد، محمود احمدی نژاد" نسبت به حضور وی در دانشگاه اعتراض کردند. دانشجويان همچنين شعارهای تندی را بر عليه بسيج سر دادند . دانشجويان همچنين عکس رئيس جمهور را در سالن به آتش کشيدند. چند بار در انتهای سالن و پشت در سالن ترقه در شد و احمدی نژاد در پاسخ گفت: توپ، تانک، مسلسل ديگر اثر ندارد، و اگر هزار بار هم عکس من را آتش بزنيد، من به راه خودم ادامه ميدهم و با ديکتاتوری مخالفم!

سخنرانی احمدی نژاد تحت تاثير جو بشدت متشنج سالن و همچنين درگيری های شديد فيزيکی ميان دانشجويان خارج از سالن و دانشجويان بسيجی چندين بار قطع شد.

سرگردان ترين نيرو در اين ماجرا، بخشی از دانشجويان دختر و پسر پراکنده ای بودند که از دانشگاه های امام صادق و امام حسين به محل سخنرانی آورده شده بودند تا مشوق احمدی نژاد باشند.

اخبار اين سخنرانی در بخش های مختلف خبری سيمای جمهوری اسلامی با عنوان "ديدار صميمی رئيس جمهور با دانشجويان" پخش شد و تنها در يک بخش خبری کانال 2 فيلم صحنه کوتاهی از آتش زدن عکس احمدی نژاد و تشنج در گوشه ای از سالن نيز پخش شد.