ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مجتبی خامنه ای
می خواهد با دست خبرگان
 و زور فرماندهان
عمامه رهبری بر سر بگذارد
 
 
 
 

 

مايکل ليدن مشاور و محقق موسسه "انترپرايز" در امور خاورميانه و بويژه ايران است. او هدايت بسياری از ارتباط ها و طرح های براندازی در ايران را بدست دارد. مقاله ای که در اين شماره پيک نت از او می خوانيد تازه ای ترين مقاله وی است، که شايد بی ارتباط با کشاکش بر سر انتخابات مجلس خبرگان نباشد. اگر آنچه که او مدعی شده صحت داشته باشد و ادعاهايش از منابع واقعا معتبر بدست آمده باشد، بايد کشاکش کنونی بر سر ترکيب مجلس خبرگان آينده را از جمله در همين ارتباط نيز دانست: فشار فرماندهان سپاه برای دراختيار داشتن اين مجلس و يا چنان بی اعتبار و کم وزن ساختن آن که يا پس از خامنه ای تحت کنترل شورای فرماندهان سپاه باشد و يا اعلام انحلال آن آسان.

از جانب ديگر، در صورت صحت ادعاهای مايکل لدين، آن تلاشی که رهبر برای بردن شماری روحانی ميانه سال و بی ريشه به مجلس خبرگان دارد نيز نبايد بی ارتباط با اين اطلاعات باشد. روحانيون ميانه سالی، که اغلب آنها از هم دوره ای های تحصيل حوزه ای "مجتبی» پسر او هستند. اين روحانيون ظاهرا به مجلس خبرگان می روند تا زمينه ساز نشستن پسر به جای پدر شوند و سلطنت را کامل کنند. مجتبی خامنه ای، در عين حال نه تنها نزديک ترين روابط را با فرماندهان سپاه دارد، بلکه درتمام جلسات شورای فرماندهی سپاه حضور دارد و گاه نظرات رهبر را او به فرماندهان ابلاغ می کند. مجتبی خامنه ای، چهار سال پيش، بنابر ادعای علی خامنه ای به درجه اجتهاد رسيده است اما هنوز معلوم نيست که اين اجتهاد را آيت الله مصباح يزدی به تنهائی تائيد کرده و يا روحانيون شناخته شده ديگری نيز در حوزه علميه قم آن را تائيد کرده اند.

از آنجا که اجتهاد تنها شرط مذهبی برای رهبر شدن در جمهوری اسلامی اعلام شده، بسيار طبيعی که مجتبی خامنه ای نيز برای نشستن به جای پدر خود را آماده کرده باشد، بويژه آنکه با شورای فرماندهان سپاه نزديکترين رابطه را دارد و حتی آنگونه که شنيده می شود، راز دار امور اتمی ايران نيز پس از علی خامنه ای، مجتبی خامنه ايست. يعنی محرمانه ترين اطلاعات حکومتی، که برای جايگزينی بجای پدر نيز شرطی الزامی است!!