ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

از بيم شرکت مردم درانتخابات
انتقال 200 هزارعضو
حزب پادگانی به تهران

 
 
 
 
 

بموجب اخبار که به پيک نت رسيده است، در يک سازماندهی نظامی، نزديک به 200 هزار نظامی و نيمه نظامی متشکل در حزب پادگانی را از صبح روز سه شنبه (ديروز) وارد تهران کرده اند. اين عده بعنوان نيروی کمکی عمدتا از اصفهان و قم به تهران منتقل شده اند و وظيفه آنها رای سازی برای ليست حاميان احمدی نژاد در انتخابات شوراهاست. هنوز معلوم نيست وظيفه آنها برای رای سوزی عليه چند انگشت شمار کانديدای مجلس خبرگان چيست. ضمنا گفته شد که تا غروب 5 شنبه اين انتقال نيرو ادامه خواهد يافت و اگر ضرورت ايجاب کند صبح جمعه نيز از شهرستان های اطراف تهران بزرگ نيز نيروی رای وارد تهران خواهند کرد.

تمام اين تدابير با اين پيش بينی انجام می شود که شعار و تبليغ تحريم انتخابات نيز موثر واقع شده و مردم يکباره و سيل آسا به پای صندوق ها نروند که دراين صورت همه اين مقدمات بهم می ريزد.