ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هولوکاست برای مردم نان و آب و کار نمی شود
هزينه "لولوکاست" احمدی نژاد
را ملت ايران چرا بايد بدهد؟

 
 
 
 
 

ابطحی- در هفته گذشته سميناری از سوی وزارت خارجه ايران که مسئول گزارش ارتباط با دنياست، سميناری در مورد هولوکاست برگزار شد. می گويند در آن ماجرا افراد فراوانی از يهودی ها و کولی ها توسط نازی ها در آلمان، در کوره های آتش سوختند.

اين سمينار فقط به اين دليل برگزار شد که آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود در مورد اين واقعه تاريخی ابراز ترديد کرده است. وزير خارجه در افتتاحيه ی سمينار گفته است ما نه هولوکاست را تأييد می کنيم و نه تکذيب؛ فقط می خواهيم در اين مسأله تحقيق شود.

اما اين سمينار و تحقيق بسيار پرهزينه در مورد مسأله ای بود که نه به تاريخ ايران و نه به اسلام و نه به هيچ يک از نيازهای مردم مربوط نبود. ايران، در شرايط فعلی که در معرض تهديدهای فراوان خارجی قرار دارد از سوی اتحاديه ی اروپا، آمريکا، روسيه، دبير کل جديد و قديم سازمان ملل و حتی واتيکان مورد اعتراض شديد قرار گرفت. اين اعتراض بين المللی البته تأثيرات اقتصادی و سياسی و حيثيتی فراوانی برای مردم ايران دارد.

با چه استدلالی ملت ايران هزينه يک بررسی تاريخی در مورد مسأله ای که هيچ ربطی به ايران ندارد را بايد بدهد؟ ظلم است که در اذهان جهان، ايرانيان پر تمدن و پر سابقه، همراهان نازی ها و فاشيست ها معرفی شوند.