جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

صدام حسين:
به فرمان جنگ با ايران
 و بمباران آن کشور افتخار می کنم

 
 
 
 
 

انتخابات ايران و اخبار مربوط به تقلب در شمارش آراء آن، چنان فضای خبری در ايران بوجود آورد، که ديگر اخبار مرتبط با ايران را تحت الشعاع قرار داد. در عقب مانده ترين کشورهای افريقائی و آسيائی نيز شمارش آراء و اعلام نتايج آن چنين به درازا نمی کشد و همه امور را تحت الشعاع خود قرار نمی دهد که در ايران کشيده و داده است.

از جمله اين اخبار، نکات تازه ايست که در محاکمه صدام حسين در بغداد مطرح شد. صدام زيرکانه و با موقعيت سنجی جهانی و فضائی که سياست اتمی- نظامی رهبر و دولت احمدی نژاد برای ايران درجهان و منطقه آفريده اند، در دادگاه خود با وقاحتی باورنکردنی از حمله به ايران و کشتار ايرانی ها با سلاح شيميائی دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری رويتر، صدام گفت:

صدام حسين روزدوشنبه دردادگاه خود را مسئول حمله به ايران با سلاحهای معمول و سلاحهای کشتارجمعی يا شيميايی دانست، اما از آن بعنوان يک افتخارياد کرد. 

اوگفت " دررابطه بايران ، اگر هردادگاه نظامی و غيرنظامی اعلام کند که من مسئول دستور حمله نظامی و يا حمله با سلاحهای ويژه، يعنی سلاحهای شيميايی بوده ام ، من مسئوليت آن را با افتخارميپذيرم. اما حمله به اتباع عراقی چه کُرد و چه عرب را نمی پذيرم و اين ادعا را يک افترا و توهين  به اصول شخصی خودم ميدانم."

وکلای مدافع صدام نيز در ادامه اين اظهارات صدام حسين گفتند که ارتش عراق در زمان صدام به آن دسته از کردها حمله کرده که درجنگ ايران وعراق، درکنار ايران قرار گرفته بودند.